A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ Dự án Dân chấm điểm

D án Dân chm đim M-Score ti Qung Binh do Oxfam (liên minh quc tế gm 17 t chc cùng phi hp hot đng ti 94 quốc gia trên thế gii, nhm xây dng mt tương lai không có đói nghèo và bt công) chính thc kho sát thái đ phc v và chm đim ca cán b cp huyn t tháng 2 năm 2016. Tính đến tháng 1 năm 2017, đơn v đã thc hin 12 đt kho sát cho các trưng hp hoàn thành h sơ trong năm 2016.

Dịch vụ hành chính công ở huyện Minh Hóa được người dân chấm điểm cao nhất năm 2017.

Trong khong thi gian này, d án đã tiếp cn 12.599 ngưi dân đang có nhu cu gii quyết th tc hành chính ti các văn phòng mt ca cp huyn. Trong đó, s ngưi phng vn thành công qua đin thoi là 9.875 ngưi, đt t l thành công 79,91%. Riêng 8 tháng đu năm 2017, d án tiếp tc phng vn thành công 5.152 ngưi.

Đa phương có ngưi dân đưc phng vn nhiu như: huyn B Trch, Qung Ninh, L Thy, Tuyên Hóa... Ngoài ra, tng đài 18008006 đt ti Tr s Hi đng nhân dân tnh t ngày 11/1/2016 cũng đã tiếp nhn hàng trăm cuc gi t ngưi dân vi mc đích tra cu h sơ.

Bng hi kho sát dân chm đim bao gm 3 câu hi và đưc chm đim trên thang đim t 0 đến 10 v mc đ hài lòng chung, thái đ phc v ca cán b và hưng dn làm th tc. Qua bng hi, công ty phân tích thi gian thc đã thu thp thông tin v s ln ngưi dân đưc hn tr li, thi gian hoàn thành th tc k t lúc np đy đ h sơ...

T khi d án đưc trin khai, đa phn ngưi dân tham gia chm đim đu t ra hài lòng bi cht lưng dch v hành chính công ngày càng đưc nâng lên. Ông Hoàng Văn, huyn B Trch chia s: “T khi trin khai D án Dân chm đim qua tng đài, tôi thy cán b Trung tâm giao dch mt ca liên thông huyn làm vic tt hơn, thái đ rt hòa nhã, l phép vi nhân dân. H sơ yêu cu gii quyết ca tôi đưc tiếp nhn và gii quyết nhanh gn nên tôi chm đim cao”.

D án đi vào hot đng còn góp phn nâng cao nhn thc và trách nhim ca đi ngũ cán b tiếp nhn, hưng dn nhân dân gii quyết th tc hành chính. Ch Cao Th T Nga, cán b tiếp nhn và tr kết qu h sơ ti Trung tâm giao dch mt ca liên thông huyn Tuyên Hóa tâm s: “Là mt cán b thưng xuyên tiếp xúc vi dân trong điu kin công vic rt nhiu, chúng tôi có thái đ hòa nhã vi ngưi dân. Khi ngưi dân có thc mc vn đ gì, chúng tôi đu tn tình gii thích cho nhân dân hiu và n lc thc hin tt nhim v đưc giao”.

Qua tìm hiu ca chúng tôi, phn ln ngưi dân đu đánh giá cán b tt nên chm đim cao. Như vy, đến thi đim này có th khng đnh, d án đã phát huy hiu qu khi nhn đưc s ng h và phi hp cht ch t chính quyn đa phương đến ngưi dân. Qua đó, góp phn nâng cao năng lc ci cách hành chính ca tnh, to đng lc đ thúc đy kinh tế-xã hi đa phương phát trin.

Mi đây, d mt cuc hp v D án Dân chm đim M-Score, đng chí Hoàng Đăng Quang, y viên Trung ương Đng, Bí thư Tnh y, Ch tch HĐND tnh đã ch đo các cp, ngành liên quan tăng cưng ng dng công ngh thông tin, trin khai h thng mt ca liên thông và dch v hành chính công. Đi vi UBND cp huyn phi ch đo b phn “mt ca” và các phòng, ban chuyên môn thc hin hiu qu hot đng, báo cáo Thưng trc HĐND, UBND tnh, Ban qun lý d án v nhng bt cp, vưng mc trong quá trình trin khai; rà soát li nhng bt cp, hn chế trong quá trình thc hin th tc hành chính mà ngưi dân và doanh nghip không hài lòng đ ch đo thc hin các gii pháp nâng cao cht lưng công tác...

T yêu cu ca đng chí Bí thư Tnh y, phía Oxfam cũng đã h tr kinh phí cho tnh Qung Bình kho sát, lp đt h thng ng dng phn mm chm đim ngay ti b phn mt ca thuc văn phòng HĐND và UBND các huyn, thành ph, th xã. D kiến, h thng này s đi vào hot đng trong tháng 11 năm nay. Khi đi vào hot đng, h thng s góp phn nâng cao hiu qu hot đng hành chính công trên đa bàn tnh.

                                                                                                                                      Bài, nh: Xuân Vương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Change the CAPTCHA code
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết