A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Toàn quân khắc phục mọi khó khăn, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng Quân đội

Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, có thể thấy nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong 5 năm qua đã có những bước tiến dài, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo đảm cho Quân đội ta luôn giữ vững bản chất cách mạng và ngày càng chính quy, hiện đại.

Giữ vững bản chất cách mạng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu  

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng xác định rõ: “Xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Nhiệm vụ này cũng được xác định rõ trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, đây là sự kế thừa thành quả từ nhiều năm trước đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trong suốt 5 năm qua, nhiệm vụ xây dựng Quân đội chịu những tác động không nhỏ từ tình hình kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh (QPAN) của đất nước, khu vực và thế giới. Ở trong nước, tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, QPAN, đối ngoại được tăng cường; kinh tế tuy giữ được tốc độ tăng trưởng nhất định, nhưng từ cuối năm 2019 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát đã làm cho kinh tế toàn cầu suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động phong trào “bất tuân dân sự” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội, ngày càng công khai, quyết liệt hòng chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với Quân đội và với Nhân dân. Bên cạnh đó, tình hình khu vực và thế giới luôn diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ tiềm ẩn, khó lường. Chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa các nước ngày càng gay gắt. Tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp, với những đòi hỏi phi lý về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển của một số nước, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể dẫn đến xung đột. Tất cả những vấn đề trên đặt ra những thách thức đòi hỏi phải giải quyết trong quá trình xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong suốt 5 năm qua, toàn quân đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, cùng với toàn Đảng, toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội ta nói riêng, của đất nước nói chung trên trường quốc tế. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sức mạnh tổng hợp trong tác chiến, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới.

Để bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, giữ vững bản chất cách mạng của QĐND Việt Nam, trong suốt nhiệm kỳ qua, toàn quân đã tích cực tập trung cho công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Quân đội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội không ngừng được nâng lên, đã lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Toàn quân luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, được Trung ương đánh giá là một trong những đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn Đảng bộ Quân đội đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bảo đảm không có cấp ủy, tổ chức đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, các đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đều được xử lý nghiêm minh, góp phần làm cho Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Diễn tập vòng tổng hợp ở Sư đoàn 324.

Các cấp ủy và tổ chức Đảng trong toàn quân đã giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác sơ kết, tổng kết các nội dung về xây dựng Đảng được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hệ thống, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu với trên, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII về tổ chức Đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội, bảo đảm tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Phối hợp chỉ đạo xây dựng đảng bộ quân sự địa phương các cấp vững mạnh, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, nhất là ở các đơn vị chiến đấu, đơn vị mới thành lập, đơn vị rút gọn... Toàn bộ nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong Quân đội đã bảo đảm cho các tổ chức Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong toàn quân cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng với nhiều cách làm hay, sáng tạo nên đã góp phần động viên kịp thời tư tưởng bộ đội, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được thực hiện nghiêm túc, khoa học, có hệ thống trong toàn quân, do đó đã góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, bảo đảm cho toàn quân luôn có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị cũng đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... Trong 5 năm qua, toàn quân đã tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa hơn 140 vụ việc phức tạp ở cơ sở; tham gia xây dựng, củng cố hơn 12.500 tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương; huy động hơn 7,23 triệu ngày công giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), hỗ trợ hơn 77,6 tỷ đồng cho nhiệm vụ xây dựng cơ sở KT-XH trên các địa bàn đặc biệt khó khăn... Từ thực hiện các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, với những sáng kiến, cải tiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần củng cố KT-XH, QPAN ở cơ sở, xây dựng tình đoàn kết quân dân, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, làm sáng rõ thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây Cà phê.

Nâng cao sức mạnh chiến đấu, từng bước tiến tới chính quy, hiện đại

Việc nâng cao sức chiến đấu của toàn quân được thực hiện nghiêm túc và thu được những thành quả rất đáng khích lệ. Đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), toàn quân đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; các chỉ thị hằng năm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng. Các đơn vị đã cụ thể hóa các chỉ tiêu trong nghị quyết thành các kế hoạch và thực hiện tích cực, dứt điểm trong từng giai đoạn. Toàn quân đã không ngừng rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện bộ đội theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, không ngừng nâng cao sức bền, sức cơ động của bộ đội. Chất lượng tổng hợp của toàn quân trong tác chiến được thể hiện qua các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng cấp chiến dịch, chiến lược được tổ chức hằng năm, điển hình là các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược MB-17; diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật DT-17; diễn tập BĐ-18... với sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng cả trên không, trên bộ, trên biển và có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương. Trong các cuộc diễn tập này, các đơn vị đã thể hiện tốt năng lực hiệp đồng, trình độ tác chiến theo các chuyên ngành, nhiệm vụ của mình; đã có một số loại trang bị, vũ khí, khí tài có hàm lượng khoa học công nghệ cao, do Quân đội ta tự cải tiến, chế tạo, được sử dụng và đã tạo ra hiệu quả lớn phục vụ tác chiến từ cấp chiến thuật đến chiến lược.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp Nhân dân chữa cháy rừng.

Cùng với việc nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến, việc đầu tư mua sắm, trang bị vũ khí, khí tài hiện đại cho một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại cũng được chú trọng. Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của Nhân dân, hiện nay, Quân đội ta đã sở hữu và làm chủ một số loại vũ khí, khí tài hiện đại, công nghệ cao, đủ năng lực tác chiến và đánh bại bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Sự phát triển của khoa học công nghệ và sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia, giúp chúng ta dần hình thành nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, bảo đảm từng bước tự cải tiến, chế tạo các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, công nghệ cao, phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ trong cả hiện tại và sự nghiệp hiện đại hóa quân đội trong tương lai.

Bộ đội Sư đoàn 968 giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Gắn liền với việc nâng cao sức chiến đấu của bộ đội chủ lực, lực lượng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ (DQTV) cũng có những chuyển biến, tiến bộ lớn. Các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) được xây dựng theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự ngày càng cao, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, khoa học, đúng theo quy định của Luật Lực lượng DBĐV. Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm tốt yếu tố “tinh, gọn, mạnh”. Hiện nay, DQTV đạt khoảng 1,5% so với dân số, đã tổ chức được hơn 5.100 chi bộ quân sự ở cấp xã. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu để xây dựng và ban hành Luật DQTV (sửa đổi) bảo đảm cho lực lượng này hoạt động ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở. Trình độ tác chiến của quân DBĐV, DQTV được khẳng định qua các cuộc diễn tập động viên, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự ở các cấp. Điều quan trọng là: DQTV, DBĐV đã thường xuyên là lực lượng trước tiên có mặt ở các nơi xung yếu, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ứng phó, khắc phục các sự cố, thiên tai, hỏa hoạn, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19.

Trong suốt 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý. Đó là luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Toàn quân đã luôn chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, luôn kiên định về chiến lược, linh hoạt sáng tạo về sách lược trong ứng phó, xử lý các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng. Không ngừng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy điều hành với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hiệu quả”, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp... Những kinh nghiệm đó cần tiếp tục được nghiên cứu, phát huy vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới, bảo đảm luôn giữ vững bản chất cách mạng của Quân đội, đồng thời từng bước đưa Quân đội ta tiến lên chính quy, hiện đại. 

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội