Thứ 5, 08/06/2023 - 19:57
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm
“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành ...