Thứ 4, 22/03/2023 - 00:31
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Chiều 23/10/2018, với đa số phiếu tán thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ ...