Thứ 4, 18/05/2022 - 00:27
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đảng ủy Quân khu: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII).
Ngày 23/7/2018, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì các cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ...
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ trong Quân đội
Là bộ phận trọng yếu của Đảng trong Quân đội, đội ngũ cán bộ Quân đội giữ trọng trách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. ...
Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
Ngày 2/8/2018, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) ...
Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược có tâm, có tầm đưa đất nước phát triển
Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chiến lược nói riêng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách; đồng thời là lực lượng ...