A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Phan Văn Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

Sáng ngày (13/6/2024), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 80 tập thể, 114 cá nhân; Bằng khen Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho 10 tập thể, 11 cá nhân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao thưởng cho 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trong đó có các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương; biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả; biểu dương Bộ phận giúp việc Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới trong tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm cho các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương ngày càng đi vào đời sống bộ đội thiết thực, hiệu quả, sâu sắc và toàn diện.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ Quân ủy Trung ương đến cơ sở thông qua hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc các cấp. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạch định đường lối, chủ trương lớn để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong toàn quân được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã gắn việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 với Phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là gắn với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 đạt kết quả toàn diện, vững chắc hơn, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Thứ hai, tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm túc, thực chất, hiệu quả việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước quần chúng”. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc các cấp; làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống và hoạt động của bộ đội, thực sự gần gũi với bộ đội, để bộ đội “dễ học tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo”.

Đại tướng Phan Văn Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
 

Đại tướng Phan Văn Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

Đại tướng Phan Văn Giang: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847.

 

Thứ sáu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Duy trì có chất lượng, hiệu quả, thực chất việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, đúng người, đúng việc.

Với quyết tâm chính trị, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong rằng, với bản chất, truyền thống của Quân đội anh hùng, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội