A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục Kỹ thuật: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Ngày 31/5/2022, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị số 502-CT/ĐU ngày 12/5/2017 của Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với biểu dương tôn vinh Chi bộ, Bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị; dự hội nghị có Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng phòng Tổ chức Quân khu. Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã cụ thể hóa thành Chỉ thị số 502-CT/ĐU ngày 12/5/2017 của Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật với những mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương biện pháp sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Cục. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, 100% đảng viên đăng ký cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Các chi bộ đã chú trọng chuẩn bị dự thảo nghị quyết chu đáo, toàn diện; nhất là nội dung kiểm điểm, đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, trách nhiệm của cán bộ chủ trì. So với những năm trước nghị quyết của các chi bộ đã có sự thống nhất về bố cục, ngắn gọn dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục được tình trạng đánh giá, quy trách nhiệm chung chung, thiếu cụ thể. Cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, mạnh dạn đấu tranh chống bệnh thành tích, khắc phục biểu hiện nể nang né tránh, đóng góp xây dựng nghị quyết có chất lượng.

Đại biểu Đảng bộ Kho K1 phát biểu ý kiến thảo luận.
Đại biểu Chi bộ Phòng Quân khí phát biểu ý kiến thảo luận.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Sau khi có nghị quyết cấp ủy, người chỉ huy đã cụ thể hóa thành chương trình công tác triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, nền nếp. Hằng tháng, quý Thường vụ Đảng ủy Cục, các cấp ủy cơ sở, cơ quan chính trị các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc do vậy chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của các chi bộ từng bước được nâng lên. Khá hơn trong xây dựng nghị quyết có các chi bộ thuộc Đảng bộ Kho K3 và các Chi bộ cơ quan Cục Kỹ thuật.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, Đảng ủy Cục Kỹ thuật, các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước. Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú... Tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Duy trì chế độ nề nếp sinh hoạt, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nề nếp đối thoại dân chủ, sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần… Bên cạnh đó, phát huy tốt đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là chủ trì các cấp; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.... Tiêu biểu trong công tác quản lý, rèn luyện đảng viên có Đảng bộ Xưởng 41, Kho KX5, các Chi bộ cơ quan Cục.

Các chi bộ thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của các cấp. Cấp ủy viên, đảng viên đã đề cao ý thức xây dựng, tự phê bình và phê bình, phát biểu thẳng thắn, trung thực khách quan; Không để xẩy ra hiện tượng vi phạm nguyên tắc, chuyên quyền, độc đoán trong lãnh đạo và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa”.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại biểu Chi bộ Phân xưởng 2, Đảng bộ Xưởng 41 phát biểu ý kiến thảo luận.

 

    Đảng ủy Cục Kỹ thuật, các cấp ủy, chi bộ đã thường xuyên làm tốt việc quán triệt, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng; giáo dục, quán triệt sâu sắc đến mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và các giải pháp chủ yếu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với tiêu chuẩn, mức xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo Hướng dẫn số 1794 của Tổng Cục Chính trị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. Đồng thời thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng nề nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Phát huy tốt vai trò của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong kiểm tra, giám sát chặt chẽ, cụ thể đối với tổ chức đảng, cán bộ đảng viên để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từ năm 2017 đến nay, chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật đạt 94,50%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 24,17%.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật dự hội nghị.

 

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương, chúc mừng  thành tích, kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Kỹ thuật trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Cục Kỹ thuật cần  tiếp tục giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục về nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”. Quá trình thực hiện Nghị quyết phải gắn với việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Chú trọng làm tốt việc xây dựng, ra nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy về phương pháp tác phong công tác, điều hành chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.  Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, xây dựng ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng ủy Cục Kỹ thuật trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu đã tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Cục Kỹ thuật và Chi bộ Kho đạn Hải Vân, Đảng bộ Kho K1. Đồng chí Thượng tá Lê Thanh Tịnh, Bí thư Chi bộ Phòng Quân khí; đồng chí Thiếu tá Hà Ka, Bí thư Chi bộ Phân xưởng 2, Xưởng 41 và 06 đảng viên trong Đảng bộ Cục được tặng Giấy khen vì đã hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 502 của Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”.

      Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội