A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều đóng góp tâm huyết vào Dự thảo văn kiện Trung ương

Chiều 29/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục dành thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã nhận được 60 tham luận của các đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có 11 đại biểu trình bày tại Đại hội. Nhiều tham luận có sự đầu tư nghiên cứu, đảm bảo chủ đề, đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn tốt, có số liệu so sánh, tiếp cận những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những điểm mới của dự thảo văn kiện.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII của Đảng.

Kết luận phần thảo luận Dự thảo văn kiện của Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nêu rõ: Các ý kiến đều cơ bản tán thành nhất trí cao với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thống nhất đánh giá: Dự thảo các Báo cáo được xây dựng công phu và tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước; các nhận định, đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kết luận phần thảo luận Dự thảo văn kiện của Trung ương.

Về đánh giá tổng quát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới, các ý kiến đều nhất trí với đánh giá của Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các ý kiến tập trung đi sâu phân tích tình hình thế giới, khu vực trong nước những năm qua đã tác động, ảnh hưởng đến việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhất trí cao về những kết quả nổi bật đã đạt được, đó là: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với xây dựng Quân đội, nâng cao sức mạnh và tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước và của khu vực phòng thủ các cấp; hoàn thiện các luật, pháp lệnh, chiến lược về quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại hội biểu quyết thông qua kết luận thảo luận Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá của Trung ương, trong đó nhấn mạnh những kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được giai đoạn cuối nhiệm kỳ 2016-2020 trong điều kiện nước ta phải đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống (thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường...), nhất là chịu sự tác động lớn của đại dịch Covid-19.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, các ý kiến đề xuất giải pháp cần coi trọng tính chủ động trong nắm, dự báo tình hình, kịp thời chia sẻ thông tin, đưa ra cảnh báo sớm, khắc phục kịp thời ảnh hưởng của thách thức an ninh phi truyền thống. Về mục tiêu phấn đấu, hầu hết các ý kiến đều đồng tình với mục tiêu đến năm 2025 “là nước đang phát triển, có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”, đây là mục tiêu tổng quát, mang tính bao trùm đầy đủ nhất, cô đọng nhất, định hướng phát triển toàn diện, có tính khả thi cao; bảo đảm sự kế thừa quan điểm từ các kỳ đại hội trước; thể hiện sâu sắc tư tưởng chỉ đạo về chiến lược phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; phù hợp với tiêu chí chung, chuẩn mực cơ bản của quốc tế.

Cũng trong chiều ngày 29/9, Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó bầu 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội