A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những ý kiến tâm huyết

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương, trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 phiên chính thức (28/9/2020), các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương (khóa X) trình đại hội. Báo Quân khu Bốn điện tử trích đăng một số ý kiến. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Thượng tướng NGUYỄN PHƯƠNG NAM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng: Chủ động tham mưu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống trên thực địa, với phương châm “kiên quyết, kiên trì”, xử trí đúng đối sách, thực hiện kiềm chế, không để nước ngoài tạo cớ; không để tình hình gia tăng căng thẳng, leo thang dẫn tới nguy cơ xung đột quân sự, nhưng luôn chủ động sẵn sàng hành động theo phương án tác chiến. Qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng trong nhiệm kỳ tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Một là, lãnh đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, kết luận, đề án liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hai là, lãnh đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, theo đó, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng kịp thời; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên quyết, kiên trì đấu tranh toàn diện, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi những nguy cơ thách thức xảy ra xung đột vũ trang... Ba là, lãnh đạo chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên nguồn lực xây dựng các lực lượng, quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; đầu tư xây dựng hiện đại hóa một số đơn vị trong lực lượng lục quân để đáp ứng kịp thời yêu cầu xử lý những tình huống trong các trạng thái về quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Bốn là, tham mưu kịp thời, hiệu quả với Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội nhưng phải tăng cường quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược trọng yếu, không vì lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng tới thế trận phòng thủ bảo vệ đất nước. Năm là, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Ba trọng tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội

Thượng tướng Trần Quang Phương.

Những thành tựu nổi bật trong lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội cũng như kết quả đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội vừa qua là minh chứng đầy thuyết phục, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và uy tín của Đảng bộ Quân đội, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ thực tiễn, chúng tôi thấm thía sâu sắc bài học quý báu là: "Càng trong khó khăn, thử thách, phức tạp, càng phải kiên định và giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm, không có vùng cấm, tạo đoàn kết, thống nhất cao, trên dưới đồng lòng, lập công tập thể".

Trong Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình đại hội, về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và 4 nhóm giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 đã quán triệt đầy đủ mục tiêu, phương hướng và 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, theo tôi, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cần tập trung 3 trọng tâm sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội tiên phong về chính trị, đây là vấn đề sống còn, mà trọng tâm cốt lõi là bản lĩnh, lòng trung thành, năng lực tham mưu, ban hành thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Hai là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục của công tác tư tưởng; nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, nhận rõ đối tượng, đối tác, tạo sức đề kháng cao, không mơ hồ, mất cảnh giác, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa" quân đội, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, thực dụng, bảo thủ, bè phái. Ba là, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ chủ trì các cấp tạo nguồn cán bộ trong và ngoài quân đội, có giải pháp đột phá (cả tư tưởng, tổ chức và chính sách) để thu hút, trọng dụng nhân tài; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, cơ quan chính trị đối với hệ thống nhà trường, bệnh viện, viện nghiên cứu, các đoàn kinh tế-quốc phòng, các doanh nghiệp và loại hình đơn vị mới trong quân đội...

Trung tướng TRẦN DUY GIANG, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần: Lãnh đạo đổi mới công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trung tướng Trần Duy Giang.

Trong nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan hậu cần các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, bảo đảm đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác hậu cần được Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X xác định. Theo đó, đời sống cán bộ, chiến sĩ được giữ vững và nâng cao; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bảo đảm. Nổi bật là: Lực lượng hậu cần được kiện toàn thống nhất, chính quy từ cơ quan chiến lược đến cơ sở, thực hiện giảm 10% quân số cơ quan chiến lược, chiến dịch, giảm bộ phận trung gian để tập trung lực lượng cho đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Đổi mới, nâng cao chất lượng bảo đảm đồng bộ vật chất hậu cần cho quân đội nói chung, nhất là tập trung cho các lực lượng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Đổi mới công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, bảo đảm đời sống cho bộ đội; thực hiện đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, tăng cường phân cấp cho đơn vị. Hệ thống cơ sở doanh trại trong toàn quân được quy hoạch thống nhất; các công trình được xây dựng chất lượng tốt, bảo đảm chính quy...

Thời gian tới, để công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, tôi đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoàn thiện, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách hậu cần vừa phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vừa phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù quân đội, nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho mọi nhiệm vụ (nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm phòng, chống thiên tai, dịch bệnh). Tập trung xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm cho các vùng miền, các môi trường tác chiến, điều kiện tác chiến khó khăn, phức tạp; nhất là các đơn vị trực tiếp, thường xuyên làm nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, địa bàn chiến lược và các lực lượng mới thành lập, các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Xây dựng lực lượng hậu cần tinh, gọn, mạnh từ cơ quan chiến lược đến đơn vị cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, khai thác hậu cần tại chỗ, hậu cần nhân dân; mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại hậu cần quân sự. Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chuẩn đô đốc TRẦN THANH NGHIÊM, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm.

Trong giai đoạn hiện nay, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc phải tiến hành đồng bộ các giải pháp như trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định. Trong đó, việc “phát huy sức mạnh tổng hợp” là chủ trương xuyên suốt; là nhiệm vụ, giải pháp chiến lược, lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Một trong những giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, theo tôi cần phải tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, coi đây là nhân tố đặc biệt quan trọng, là cơ sở để điều chỉnh, phát huy các tiềm lực khác. Theo đó, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp, các ngành và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trước yêu cầu mới. Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc; tạo niềm tin, sự thống nhất, đồng thuận giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, LLVT và các tổ chức chính trị-xã hội trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với đó, cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến trên các vùng biển, đảo đến với các tầng lớp nhân dân; hình thành mặt trận chính trị rộng lớn của cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng chung sức đồng lòng hướng về biển, đảo quê hương. Chủ động nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá kịp thời tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh; dự báo chính xác các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các khu vực biển trọng điểm và các hướng chiến lược.

Một giải pháp quan trọng nữa là cần tập trung xây dựng lực lượng không quân, biên phòng, cảnh sát biển có trang bị hiện đại; làm tốt chức năng, nhiệm vụ thực thi pháp luật; hiệp đồng chặt chẽ với hải quân và các lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, xử lý đúng đối sách, giữ vững ổn định trên các vùng biển, đảo; ngăn ngừa nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo và cơ chế, chính sách phối hợp, huy động lực lượng tàu, thuyền dân sự; tăng cường hơn nữa việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng trong tổ chức diễn tập hiệp đồng, nhất là hiệp đồng quân chủng, binh chủng.

Trung tướng ĐỖ VIẾT TOẢN, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1:  Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo trong nhà trường quân đội

Trung tướng Đỗ Viết Toản.

Qua nghiên cứu, tôi thấy rằng: Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung toàn diện, có tính tổng kết, khái quát cao. Báo cáo Chính trị đã phản ánh tư duy và tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và ý chí, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và từ năm 2030 tiến lên hiện đại.

Trong các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì công tác giáo dục-đào tạo trong quân đội giữ vai trò hết sức quan trọng; là một trong 3 khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X xác định. Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ qua, quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các học viện, nhà trường trong quân đội đã tiến hành điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn. Ví như Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã nghiên cứu, thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình học tập chính khóa; giảm khối kiến thức giáo dục đại cương, tăng khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp... Vì vậy, chất lượng đào tạo cán bộ của nhà trường từng bước được nâng lên một cách vững chắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn huấn luyện, SSCĐ ở cơ sở.

Thời gian tới, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo trong quân đội tiếp tục đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn, nặng nề hơn; các giải pháp đã nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị tương đối đầy đủ, có những điểm mới như: Đưa nội dung quản lý tài chính, pháp luật, đối ngoại vào chương trình đào tạo cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị các cấp trong quân đội là hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của đất nước và thực tiễn hoạt động quân sự...

Đến với Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đoàn đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lượng, có cơ cấu, độ tuổi phù hợp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tập trung đầu tư triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án xây dựng “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tại các học viện, nhà trường; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc đổi mới trong công tác tuyển sinh quân sự, thu hút nhân tài vào học tập trong các nhà trường quân đội.

Trung tướng TRẦN HOÀI TRUNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7: Huy động các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Trung tướng Trần Hoài Trung.

Tôi rất tâm đắc với đánh giá “nhiệm kỳ qua, tiềm lực chính trị tinh thần được nâng cao. “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, lòng tin của nhân dân và sự đồng thuận xã hội tăng lên; tiềm lực quân sự được đầu tư về mọi mặt; tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ được củng cố và phát triển”. Đây là đánh giá khái quát nhưng đầy đủ, tương xứng với tầm vóc, công lao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam là nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thống nhất cao với phương hướng trong Báo cáo Chính trị đã nêu, tuy nhiên, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, phòng thủ quân khu vững chắc, theo tôi, trong những năm tới cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt; trong đó chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Chú trọng đến đối tượng là công nhân, ngư dân, học sinh, sinh viên, già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tập trung lo cho dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, giải quyết ngay những vấn đề xã hội bức xúc, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài tạo thành điểm nóng. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng cần tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ ở địa bàn trọng điểm. 

Kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy nhanh luật hóa những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và nhanh chóng triển khai thực hiện bằng thông tư, nghị định cụ thể; có cơ chế, chính sách để thu hút tối đa các nguồn lực cho quân sự, quốc phòng. Nhất là ngân sách của địa phương tuyến sau cho địa phương tuyến trước, biên giới, biển, đảo không thuộc địa bàn mình; có chính sách cụ thể, thuận lợi hơn để phát triển cụm, tuyến dân cư biên giới ổn định lâu dài; chỉ đạo xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt rộng khắp; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương tích cực tham gia cùng quân đội, công an tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Đề nghị chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, phấn đấu có chi ủy. Chỉ đạo tăng cường quản lý hiệu quả đảng viên là quân nhân xuất ngũ. Tiếp tục giới thiệu nhiều cán bộ quân đội chuyển ra công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Thiếu tướng LÊ ĐỨC THÁI, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thiếu tướng Lê Đức Thái.

5 năm qua, Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Nổi bật như: Chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; phối hợp với các lực lượng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam; tích cực cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; đổi mới các hình thức hợp tác, giao lưu hữu nghị biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện nhiều chương trình, phong trào, mô hình, cuộc vận động giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng...

Từ những kết quả trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó nhấn mạnh đến công tác chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có đối sách xử lý hiệu quả và tổ chức thực hiện sáng tạo, sát với thực tiễn; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đề cao dân chủ, kỷ cương.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Cùng với những thách thức an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng toàn diện, nặng nề. Vì vậy, để phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiến nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ban, bộ, ngành và địa phương liên quan ưu tiên đầu tư xây dựng kè sông, suối biên giới, mốc quốc giới có nguy cơ sạt lở và xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường tuần tra, các công trình bảo vệ biên giới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; quan tâm đầu tư phương tiện, trang bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, công tác của Bộ đội Biên phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thiếu tướng LÊ XUÂN CÁT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh: Đột phá vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Thiếu tướng Lê Xuân Cát.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình đại hội khẳng định: “... Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, được Trung ương đánh giá là Đảng bộ gương mẫu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...”. Tôi nhận thấy đánh giá như vậy là hoàn toàn xác đáng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi đề nghị cần phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết, chỉ thị trên; đặc biệt phải thường xuyên rà soát 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, có các giải pháp đột phá để khắc phục những những hạn chế, yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, đề cao tính chiến đấu, đấu tranh tự phê bình và phê bình, quy trách nhiệm cụ thể đối với các vụ việc xảy ra. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Cần tập trung đột phá vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình, phê bình và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, hiệu quả; song cũng kỷ luật nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm với bất cứ đối tượng nào. Tiếp tục phát huy có hiệu quả việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Thiếu tướng ĐỖ MINH XƯƠNG, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1: Chú trọng lãnh đạo hoàn thành các đột phá và nhiệm vụ trọng tâm

Thiếu tướng Đỗ Minh Xương.

Tôi nhất trí cao với báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương và các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, với đánh giá chung là: Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra. Trong đó đã triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, sức cơ động và khả năng SSCĐ của Quân đội ta. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện sắp xếp tổ chức biên chế, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt", có sức mạnh chiến đấu ngày càng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá. Trên cơ sở đó, tôi kiến nghị, mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Quân đội cần có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng bảo đảm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội. Các đơn vị trong toàn quân quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động lực lượng, huấn luyện trong điều kiện ăn, ở, dã ngoại dài ngày và huấn luyện theo tình huống; đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng; coi trọng năng lực chỉ huy độc lập của chỉ huy các cấp... Nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Coi công tác quản lý kỷ luật là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị VMTD; nhân rộng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” ở tất cả các loại hình cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục-đào tạo, quản lý bộ đội, ngăn chặn những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội