Thứ bảy, 13/04/2024 - 13:45
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, những năm qua, Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi thành lập Ðội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Ðảng đã tổ chức chi bộ đảng để thực hiện vai trò lãnh đạo đối với đội quân chủ lực đầu tiên. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Bởi thế, xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề then chốt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng trong ĐBQĐ thường xuyên được coi trọng, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Quân ủy Trung ương (QUTƯ), các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội luôn kiên định vững vàng và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng vào thực tiễn xây dựng và hoạt động của quân đội; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị; lập trường giai cấp công nhân được giữ vững; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về tư tưởng, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” quân đội; đồng thời, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, bảo thủ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong ĐBQĐ và tổ chức chỉ huy trong toàn quân đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, được Trung ương đánh giá là Đảng bộ gương mẫu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) bổ sung, hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt Quy định về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy địa phương tại địa bàn biên giới, hải đảo trong cả nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với thực tiễn đổi mới, sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nhất là ở các đơn vị mới thành lập, rút gọn, chia tách, sáp nhập, cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp Quân đội. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng; chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đại tướng Lương Cường tham quan, kiểm tra hoạt động Nhà truyền thống Sư đoàn 395, Quân khu 3, tháng 1-2020.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phối hợp, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong ĐBQĐ được tăng cường. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được đổi mới mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ĐBQĐ đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: QUTƯ, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển toàn diện; đời sống, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm; vũ khí, trang bị kỹ thuật được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

ĐBQĐ luôn trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng trong ĐBQĐ còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, như: Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng vẫn còn nội dung, biện pháp chưa phù hợp, tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt còn hạn chế. Việc tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị và nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa tốt. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý có việc, có nơi chưa kiên quyết, tác dụng phòng ngừa chưa thật hiệu quả.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng có nhiều lực cản; tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Chiến tranh quy mô lớn ít có khả năng xảy ra nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ có thể diễn ra gay gắt hơn. Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau và can dự, chi phối vào nội bộ các nước khác. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp; xuất hiện một số hình thái chiến tranh mới, làm thay đổi môi trường chính trị, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc.

Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn. Quân đội tiếp tục được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội và tác động mặt trái của xã hội có ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bổ sung, phát triển, khó khăn, phức tạp hơn...

Trong bối cảnh, tình hình đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc càng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. ĐBQĐ tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trước hết là chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nhất là Biển Đông và vùng biển Tây Nam. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, ban hành một số luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quản lý công trình quốc phòng, Luật Động viên Công nghiệp quốc phòng...; kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và kịp thời thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu, đề xuất ban hành và thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại trong giai đoạn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, chuẩn bị các tiềm lực quốc gia; nâng cao tính bền vững và khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong các tình huống quốc phòng theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008, Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn kết chặt chẽ với thế phòng thủ của các quân khu và phạm vi cả nước. Nâng cao năng lực, trình độ tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin; phối hợp triển khai giải pháp tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện chức năng, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh; tiếp tục giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Hai là, tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên của Quân đội là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng trong ĐBQĐ và toàn quân. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần và trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong Quân đội, bảo đảm toàn quân là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, góp phần lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của các cấp, các ngành, các lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, nhất là Ban chỉ đạo 35 QUTƯ và cơ quan thông tấn, báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; ngăn chặn, đẩy lùi những hiểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; giải quyết kịp thời, ổn thỏa những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong ĐBQĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiến hành khảo sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có chi ủy phù hợp trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy quân sự địa phương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thành phố) và chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chặt chẽ các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng. Chú trọng nâng cao tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới theo Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTƯ. Chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và QUTƯ về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng và bản cam kết phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên; giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng-di sản quý báu “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tăng cường xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm nghiêm túc, thực chất. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, tạo nguồn cán bộ cho Quân đội và hệ thống chính trị các cấp.

Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới của cách mạng. Mục tiêu cần đạt được là, đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức năng lực toàn diện, tín nhiệm cao, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới. Các cấp ủy đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy chế, quy định, các đề án, nghị quyết, kết luận trong thực hiện công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của QUTƯ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội. Làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị và năng lực công tác. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm sự liên thông, kế thừa, coi trọng bồi dưỡng tại chức cho cán bộ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ gắn với trình độ học vấn và lý luận chính trị tương ứng; mở rộng hợp tác đào tạo với các nước, nhất là các nước bạn bè truyền thống, có nền khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyên gia đầu ngành; cán bộ thiết kế chế tạo, quản lý, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, cán bộ làm công tác đối ngoại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về quốc phòng. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đáp ứng tốt yêu cầu động viên theo các trạng thái quốc phòng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, tuyển dụng và trọng dụng nhân tài trong Quân đội. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ Quân đội. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong ĐBQĐ cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề tồn đọng.

Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử... trong xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm, bảo đảm không có vùng cấm với các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt điều đó là cơ sở quan trọng để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; bảo đảm cho ĐBQĐ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội