A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Nhng năm gn đây, xây dng t chc cơ s đng và phát trin đng viên trong các doanh nghip tư nhân là vn đ đưc Đng y khi doanh nghip tnh Qung Bình chú trng. Các doanh nghip tư nhân cũng đã nhn thc đúng đn vai trò lãnh đo ca Đng, do đó, nhiu doanh nghip dù mi thành lp nhưng đã đt đưc nhng kết qu tích cc trong công tác phát trin Đng.

Công nhân Công ty TNHH S&D Quảng Bình hăng hái lao động sản xuất, tích cực phấn đấu vào Đảng.

Đưc thành lp t cui năm 2016, ngay t nhng ngày đu, Chi b Đng Công ty Trách nhim hu hn (TNHH) S&D Qung Bình đã đc bit chú trng công tác giáo dc chính tr, tư tưng cho cán b, công nhân và xem đây là nn tng đ to nên s đng thun trong nhn thc và hành đng ca tp th ngưi lao đng. Đó chính là nhân t đ ngưi lao đng đng sc, đng lòng n lc phn đu trong các hot đng, phong trào thi đua yêu nưc ca công ty.

Chi y, Ban Giám đc Công ty TNHH S&D Qung Bình đã biết vn dng thi cơ, khai thác li thế so sánh, đưa doanh nghip ngày càng phát trin ln mnh, tr thành đim sáng trong ngành công nghip may tnh Qung Bình. Năm 2017, công ty đưa thêm dây chuyn giai đon 2 vào sn xut, nâng công sut nhà máy lên 6,5 triu sn phm/năm. Quy mô sn xut này to công ăn vic làm n đnh, thưng xuyên cho khong 800 đến 1.000 lao đng đa phương.

Trong quy hoch t nay đến năm 2020, Công ty TNHH S&D Qung Bình s m rng quy mô sn xut lên 25 triu sn phm/năm, gii quyết vic làm cho khong 10.000 lao đng. Đ hoàn thành tt các ch tiêu, nhim v ca công ty, chi y, lãnh đo công ty đã đ ra chương trình hành đng c th, mang tính thc tin, gn công tác Đng vi hot đng sn xut kinh doanh, gn vai trò lãnh đo ca chi y vi công tác điu hành ca đi ngũ cán b qun lý doanh nghip.

Ông Nguyn Tiến Hùng, Bí thư chi b, Phó giám đc Công ty TNHH S&D Qung Bình cho biết: “T khi thành lp t chc Đng, tình hình sn xut kinh doanh ca Công ty đã có nhng biến chuyn rõ rt, vai trò ca cp y Đng đã đưc phát huy trên mi mt. Trong thi gian ti, Công ty TNHH S&D Qung Bình tiếp tc đy mnh công tác giáo dc, tư tưng cho các đng viên và ngưi lao đng, qua đó phát hin, bi dưng ngun kết np Đng...”.

Điu đáng ghi nhn là nhng đng viên ca Công ty TNHH S&D Qung Bình luôn nêu cao tinh thn trách nhim, phát huy tt vai trò tiên phong gương mu ca ngưi đng viên trong công vic.

Công ty TNHH S&D Qung Bình là 1 trong 37 doanh nghip ngoài khu vc Nhà nưc có t chc cơ s Đng trc thuc Đng y khi doanh nghip Qung Bình. 37 doanh nghip này đã hình thành 10 đng b, 27 chi b vi 1.200 đng viên. Đng y Khi doanh nghip tnh luôn xác đnh vic phát trin t chc Đng và đng viên trong các doanh nghip tư nhân là nhim v cp thiết đ tăng cưng vai trò lãnh đo ca Đng trong thúc đy kinh tế tư nhân phát trin.

Đng y khi doanh nghip đã đưa các ch tiêu xây dng và phát trin t chc Đng và đng viên trong các doanh nghip thuc khu vc ngoài quc doanh vào Ngh quyết Đi hi Đng b khi, xây dng chương trình hành đng thc hin ngh quyết. Nh vy, công tác Đng và phát trin đng viên trong các doanh nghip tư nhân ti Qung Bình đã có nhng chuyn biến tích cc.

Ông Vương Công Tư, Trưng ban T chc Đng y khi doanh nghip tnh Qung Bình cho biết: “Qua quá trình hot đng, các doanh nghip đã khng đnh đưc vai trò, v trí ca mình trên phương din chính tr; là ht nhân chính tr v giáo dc, qun lý cán b, đng viên, đ xây dng doanh nghip vng mnh”.

Mc dù đã đt đưc mt s kết qu, tuy nhiên, trong các doanh nghip tư nhân, nhìn chung, công tác to ngun phát trin đng viên vn còn gp nhiu khó khăn. Doanh nghip tnh Qung Bình ch yếu có quy mô nh và va, cp y đng trong doanh nghip tư nhân nhiu nơi còn lúng túng trong vic to ngun phát trin Đng...

Nhm khc phc khó khăn, thi gian ti, các cp y doanh nghip tư nhân Qung Bình đy mnh tuyên truyn, nâng cao nhn thc cho cán b, đng viên, ngưi lao đng v s cn thiết phi cng c, xây dng, phát trin t chc Đng, đoàn th; thưng xuyên rà soát, nm chc thc trng hot đng ca doanh nghip, sng công nhân đ có bin pháp ch đo kp thi. Cùng vi đó, các t chc Đng đi mi ni dung, phương thc hot đng vi mc tiêu chung là nâng cao hiu qu sn xut, kinh doanh đ ch doanh nghip thy đưc li ích thiết thc ca vic thành lp t chc Đng, t đó to thun li cho quá trình hot đng và sc hút vào Đng đi vi ngưi lao đng.

                                                                                                                                                         Bài, nh: Cát Nhiên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết