A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Cục Chính trị Quân khu đã ban hành Hướng dẫn số 624/HD-CT ngày 04/3/2021 về “Hướng dẫn thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Báo Quân khu Bốn điện tử trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc trích dẫn những nội dung cơ bản của Hướng dẫn.

Nội dung tuyên truyền

          Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đóng quân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;  nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các văn bản về bầu cử như: Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung; Chỉ thị số 876-CT/QUTW ngày 21/10/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Quân khu về bầu cử…

Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

 Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực tuyên truyền về bầu cử.

Hình thức tuyên truyền

Cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp (sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin và các thiết chế văn hóa ở cơ quan, đơn vị…).

Kết hợp tuyên truyền cuộc bầu cử với triển khai đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 49 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (19/5/1972 - 19/5/2021).

Báo Quân khu Bốn mở chuyên trang, chuyên mục về bầu cử; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trong tham gia bầu cử.

Ban Chỉ đạo 35, “Lực lượng 47” các cơ quan, đơn vị thường xuyên thông tin, định hướng dư luận, lan tỏa các thông tin tích cực trên các trang, nhóm, mạng xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, phản động, thù địch trên Internet, mạng xã hội phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại cuộc bầu cử.

Thời gian thực hiện

Đợt 1 (từ tháng 3/2021, cao điểm tháng 4/2021): Tập trung tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 876-CT/QUTW ngày 21/10/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; quy định giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt những năm đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Đợt 2 (từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021): Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử và của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Cao điểm tổ chức tuyên truyền 15 ngày, trước ngày bầu cử (23/5/2021) tập trung vào các nội dung: Diễn biến, tiến độ, không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân cả nước đối với cuộc bầu cử.

Đợt 3 (sau ngày bầu cử 23/5/2021): Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công của cuộc bầu cử.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội của toàn dân!

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                                                                                                 BÁO QUÂN KHU BỐN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội