Thứ 2, 27/03/2023 - 18:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện chỉ thị “3 tốt, 3 không” ở Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc

5 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không” ở Đảng bộ quân sự huyện Can Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ kết quả đạt được những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng và phổ biến đến các cấp ủy, chi bộ và đảng viên thực hiện.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không” bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn có những khó khăn đó là: Trước khi có Chỉ thị 184, Đảng bộ còn tồn tại nhiều hạn chế; có chi bộ yếu kém, có đảng viên vi phạm kỷ luật… ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kết quả xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Từ thực trạng đó, trên cơ sở các nội dung, tiêu chí về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” và các văn bản, hướng dẫn thực hiện. Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và coi đây là bước đột phá quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ. Đảng uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật, lấy việc triển khai cụ thể hoá Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” là trọng tâm để tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu của Đảng bộ, đơn vị  trong thời gian qua. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhằm cụ thể hoá các tiêu chí về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng chi bộ, từng ban, trong đó chú trọng chất lượng ra nghị quyết; chất lượng tự phê bình và phê bình; nề nếp, chế độ sinh hoạt; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên.

Kịp thời bổ sung quy chế lãnh đạo của Đảng uỷ trên các mặt công tác phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung của chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "xây dựng và chỉnh đốn Đảng", học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác bình xét chất lượng tổ chức đảng, bình xét cán bộ, đảng viên, thi đua khen thưởng hàng năm…..

Điểm đột phát trọng tâm được Đảng uỷ xác định đó là, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng uỷ theo hướng dân chủ, cởi mở; lấy chất lượng ra nghị quyết và triển khai nghị quyết ở chi bộ là trung tâm; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên là then chốt.

Đối với các cấp uỷ, chi bộ, trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ, các cấp uỷ, chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu của chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của cơ quan. Chú trọng nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; đề cao “tự phê bình và phê bình”; chấp hành đúng nguyên tắc, bám sát nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đối với Đảng viên, kể cả đảng viên là lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều được hướng dẫn xây dựng kế hoạch phấn đấu, đăng ký cam kết các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII và tiêu chí về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, với tinh thần “tự soi, tự sửa”. Đưa việc nhận xét đăng ký cam kết của đảng viên thành nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ.

Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị "3 tốt, 3 không".

 

Với quyết tâm cao của Đảng uỷ, chỉ huy và các cấp uỷ, chi bộ, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, cùng với các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cho thấy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ đã có nhiều chuyển biến thật sự rõ nét. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ chiến sĩ đã thật sự đi vào thực chất. Đã khắc phục được những tồn tại yếu kém trong thời gian trước đây. Từ một Đảng bộ chỉ hoàn thành nhiệm vụ, có chi bộ yếu kém (Chi bộ Hậu cần-KT) năm 2016, đến nay toàn Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% cấp uỷ, chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Lực lượng vũ trang huyện Can Lộc là một trong những đơn vị đã và đang dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng LLVT toàn tỉnh.

 Từ những kết quả trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”  của Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc, có thể rút một số kinh nghiệm đó là: 

Một là, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ về các nội dung, tiêu chí của Chỉ thị 184. Phải coi đây là nội dung trọng tâm, đột phá để khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị.

  Hai là, từng cấp ủy, chi bộ, đảng bộ phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, “tự soi, tự sửa”; không né tránh, dấu diếm khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tự trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.  

  Ba là, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 184 phải gắn với triển khai đồng bộ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng. Hàng tháng các cấp ủy, chi bộ, Đảng ủy phải đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào nghị quyết để thực hiện, trọng tâm là tiêu chí “Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt”, đồng thời phải tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ gắn, đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình. 

Bốn là, trên cơ sở chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên tự đăng ký nội dung tiêu chí phải thật cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên. Coi đây là “Mắt xích” quan trọng để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc. Chủ động nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với những cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, những quân nhân cá biệt; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình và làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên.

Năm là, phát huy, mở rộng dân chủ trong đảng, trong chỉ huy và trong quần chúng, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong đơn vị, xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi nhất, để mọi cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của các chi bộ và từng đảng viên, đưa nội dung này vào nề nếp thường xuyên hàng tháng của chi bộ; gắn với công tác nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bình xét, thi đua khen thưởng.

Những kết quả và kinh nghiệm trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” ở Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc thời gian qua, là bước đi, cách làm đúng đắn để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ; đồng thời có thể đây là những kinh nghiệm, cách làm hay cần được phát huy và nhân rộng.

 

Bài, ảnh: QUANG ĐẠT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội