A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
“Thế trận” đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Quân khu 4

Bài 2: Tạo lập “Thế trận” đấu tranh rộng khắp

Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm của các thế lực thù địch, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã chủ động triển khai “thế trận” đấu tranh rộng khắp, hiệu quả nhằm tăng sức “đề kháng” cho bộ đội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu 4.

* Bài 1: Âm mưu thâm độc, thủ đoạn bỉ ổi

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là, ngay sau khi Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được ban hành, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã thành lập Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc; thành lập Nhóm chuyên gia, cộng tác viên; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động. Cục Chính trị Quân khu là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 Quân khu, đã ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp mình bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ cho các thành phần, lực lượng tham mưu, giúp việc; từng bước đưa hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ và LLVT Quân khu trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tích cực đấu tranh trên không gian mạng.
Ảnh: Huy Cường

 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực, chủ động nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, luận cứ, nhằm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của LLVT Quân khu. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thông qua các hoạt động báo cáo viên, thông báo chính trị, nói chuyện thời sự, các thiết chế văn hóa ở đơn vị... cung cấp thông tin chính thống trước các sự kiện đang được dư luận quan tâm để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, tích cực đấu tranh vạch rõ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng và lực lượng vũ trang.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 35 các cấp tổ chức lực lượng đấu tranh (lực lượng chỉ đạo điều hành; lực lượng trinh sát bám mạng, lực lượng nòng cốt, lực lượng đấu tranh kỹ thuật; lực lượng đấu tranh rộng khắp) bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, thiết lập các tài khoản mạng xã hội tạo thành mạng lưới tuyên truyền, đấu tranh rộng khắp trên không gian mạng. Nhằm đấu tranh hiệu quả với thông tin chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị mở rộng liên kết các trang, nhóm, Blog, Fanpage, Facebook, Zalo... trong LLVT Quân khu với cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh trực diện bằng hình thức viết bài, tích cực, chia sẻ, bình luận phản bác lại các luận điệu sai trái. Thường xuyên đăng tải, chia sẻ gương người tốt, việc tốt, những việc làm vì Nhân dân của LLVT Quân khu, xây dựng hình ảnh tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ theo phương châm “xây để chống”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “nhân tích cực đều lùi tiêu cực”, không để những khoảng trống, để bọn phản động, cơ hội chính trị chiếm lĩnh không gian mạng, nhằm ngăn chặn, đào thải các thông tin “lề trái” xấu độc...

Tuổi trẻ Quân khu 4 tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên Quân đội năm 2018. Ảnh: Trần Dũng

 

Quá trình đấu tranh, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong LLVT Quân khu. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Cục Chính trị Quân khu các đơn vị chuyên môn nhanh chóng thiết lập mạng lưới đấu tranh hiệu quả. Trong đó, Báo Quân khu 4 thường xuyên duy trì trên báo in, báo điện tử chuyên mục: “Làm thất bại Chiến lược diễn biến hòa bình”; Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Sự kiện- bình luận”; “Sổ tay công tác Đảng, công tác chính trị”; “Góc bạn đọc”... với nhiều bài viết có sức nặng đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, LLVT Quân khu. Đoàn Văn công, Nhà Văn hóa, Bảo tàng Quân khu đẩy mạnh hoạt động văn hóa tinh thần, sáng tác, tổ chức đón các đoàn thăm quan Bảo tàng... để tuyên truyền, phản ánh, ca ngợi truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội và của LLVT Quân khu... nhằm lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Với phương châm “mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực”, trước các thông tin về sự kiện, vấn đề các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, chống phá, Sư đoàn 324 chỉ đạo Phòng Chính trị nhanh chóng nghiên cứu, lựa chọn những nội dung ngắn gọn, cô đọng nhất để đấu tranh, phản bác, triển khai phổ biến, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ. Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn triển khai đa dạng, linh hoạt hình thức, phù hợp với từng đối tượng, như giáo dục tập trung, phát thanh nội bộ, trên trang mạng xã hội của từng đơn vị. Trong điều kiện thời gian gấp, tổ chức phổ biến ngay trên thao trường, bãi tập và chia thành từng tổ nhóm để phổ biến khi bộ đội làm nhiệm vụ theo từng bộ phận nhỏ lẻ…

Sau khi phổ biến, định hướng, kết hợp với việc kiểm tra nội dung, các đơn vị của Sư đoàn thường xuyên tổ chức cho bộ đội liên lạc gia đình, người thân, để tuyên truyền, vận động người thân không nghe theo lời xúi dục, luận điệu của kẻ xấu. Đồng thời, lấy số điện thoại của các đồng chí cán bộ chính trị “làm đường dây nóng” để tiếp nhận các thông tin phản hồi từ thân nhân cán bộ, chiến sĩ. Đối với đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phòng chính trị xây dựng nội dung cụ thể và đặt ra các tình huống và cách xử lý theo dạng hỏi đáp để khi công tác, đi phép, tranh thủ thực hiện tuyên truyền và giải đáp các vấn đề mà nhân dân nơi cư trú quan tâm.

Các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn.
Ảnh: Hữu Tân

  

Còn ở Sư đoàn 968, để bộ đội “miễn dịch” với các thông tin “xấu độc”, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kiến thức về các môn khoa học xã hội nhân văn và công nghệ thông tin, am hiểu về thông tin mạng, có khả năng tổng hợp sự kiện, khả năng viết tin, bài để thành lập các tổ, nhóm “Tuyên truyền đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên Internet”. Các tổ, nhóm này thường xuyên tuyên truyền giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ vạch mặt, chỉ tên những trang báo mạng, trang thông tin, những tài khoản, diễn đàn trên mạng xã hội đã và đang hằng ngày liên tục đăng tải những thông tin xấu độc... Qua đó, bộ đội thấy rõ thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, như dùng kỹ thuật và công nghệ để chỉnh sửa dữ liệu, hình ảnh, cắt ghép, tạo bằng chứng và thông tin giả, đưa lên mạng xã hội, các diễn đàn, cung cấp thông tin sai lệch với ý đồ xấu nhằm làm “nhiễu loạn” dư luận.

Nhằm tạo “bức tường lửa” cho bộ đội, các nhóm tuyên truyền tổng hợp, phổ biến; bóc trần, chỉ rõ bộ mặt thật của kẻ xấu, định hướng đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, giúp bộ đội tự chủ trong việc đấu tranh với các thông tin xấu độc, đơn vị thường xuyên tổ chức, định hướng cho bộ đội sử dụng internet; quan tâm tạo sân chơi phù hợp, lành mạnh để bộ đội sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội. Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu gắn với phát huy mặt tốt của Internet, từng cán bộ, chiến sĩ hòa mình cùng tập thể và lực lượng 47 hình thành nên phong trào chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc.

Còn ở Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, cùng với việc thiết lập “mạng lưới” đấu tranh trên không gian mạng rộng khắp từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn thì cơ quan quân sự các cấp còn động viên, khuyến khích lực lượng dân quân tự vệ cùng tham gia vào các trang, nhóm đấu tranh. Từ đó, dưới sự định hướng của cơ quan quân sự các cấp, mỗi địa phương tạo thành một “pháo đài”, “thế trận” đấu tranh hiệu quả trên không gian mạng.

Lữ đoàn Pháo binh 16 kết hợp hành quân dã ngoại giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới với tuyên truyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Ảnh: Hoàng Thái 

 

Ở những địa bàn mà linh mục cực đoan trong tôn giáo chống phá quyết liệt, Ban CHQS các địa phương này đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thời gian trước, ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), các linh mục cực đoan, như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục… được sự hà hơi, tiếp sức của kẻ xấu, có nhiều hoạt động lôi kéo, kích động giáo dân tuần hành, biểu tình trái pháp luật, chống đối chính quyền, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình yên của Nhân dân…, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã lấy số điện thoại của các đồng chí Bí thư - Chính trị viên; đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã; Trung đội trưởng dân quân cơ động; cán bộ dự bị động viên trên địa bàn từ trung đội trưởng trở lên… thiết lập hệ thống nhắn tin và phản hồi thông tin trên điện thoại di động. Khi nắm được âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên, đội ngũ cán bộ chính trị mà trực tiếp là đồng chí chính trị viên, chuẩn bị nội dung thông báo và yêu cầu triển khai thực hiện nhắn tin cho tất cả các số điện thoại theo quy định. Các thành viên nhận được thông báo, tiếp tục gửi tin nhắn theo hệ thống thông tin của cấp mình. Cán bộ, chiến sĩ nhận được tin nhắn, ngay lập thức tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình và Nhân dân không nghe theo lời xúi dục.

Hay ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) căn cứ vào tình hình địa bàn, Ban CHQS các địa phương này thành lập các tổ, nhóm tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc. Theo đó, thành viên các tổ, nhóm này gồm các thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân, cán bộ Ban CHQS các xã, thị trấn do cán bộ Ban CHQS huyện làm trưởng nhóm để tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Các địa phương ven biển, hầu hết lực lượng dân quân biển thường xuyên được cán bộ Ban CHQS các xã thành lập những “đường dây nóng” để trực tiếp liên lạc, định hướng đấu tranh trước những thông tin xuyên tạc tình hình biển Đông. Các chiến sĩ dân quân biển trở thành từng tổ, nhóm tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để ngư dân thêm yên tâm bám biển.       

Ở địa bàn biên giới Quân khu 4, lợi dụng trình độ dân trí không đồng đều của đồng bào, những kẻ xấu tăng cường truyền đạo trái phép; tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, xúi dục bà con. Trước thực tế đó, các đơn vị đóng quân ở biên giới như Ban CHQS các huyện, các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng của Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 (nay là Nghị định 03) của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng vững chắc thế trận. Trước việc những kẻ xấu trà trộn vào địa bàn biên giới để chống phá, truyền đạo trái phép, gây mất ổn định địa bàn. Các đơn vị thuộc Quân khu bên cạnh thực hiện các mô hình, dự án kinh tế, quốc phòng, còn thành lập các tổ, nhóm tăng cường bám bản, bám dân tổ chức đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nâng cao nhận thức cho người dân đề cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo...

Mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đều thành lập các trang fanpage, tài khoản mạng xã hội. Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy, nhiều trang mạng xã hội như một ”tờ báo” cập nhập tuyên truyền hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các hoạt động quân sự, quốc phòng nổi bật, tin lực lượng vũ trang giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, cháy rừng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; gương người tốt, việc tốt...; các hoạt động của cơ quan, đơn vị đều được viết thành các tin, bài có hình ảnh minh họa, hay xây dựng thành các video clip, phóng sự ngắn thu hút đông đảo người xem.

Với quan điểm "mưa dầm thấm lâu", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực", bên cạnh các trang nhóm chính, các cơ quan, đơn vị còn thành lập thêm các trang, nhóm phụ và liên kết chặt chẽ với các tài khoản mạng xã hội của cá nhân cán bộ, nhân viên làm ”vệ tinh” và sự liên kết, phối hợp với nhau rất chặt chẽ thông qua Ban quản trị trang, nhóm mình, nhằm chiếm lĩnh ”trận địa” thông tin, quyết không để ”khoảng trống” trên không gian mạng, tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Hàng năm, số lượng tin, bài, ảnh đăng tải trên mạng xã hội năm sau nhiều hơn năm trước: Năm 2019, đăng tải trên 3.600 tin, bài với hơn 25.600 lượt thích, bình luận, chia sẻ thì đến năm 2020 đã đăng tải trên 19.730 tin, bài, ảnh; trên 790.000 lượt chia sẻ, bình luận, tương tác; năm 2021 đăng tải hơn 38.600 tin, bài, ảnh... Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã chủ động ngăn chặn nhiều trang mạng phản động, bóc gỡ nhiều bài viết đăng tải có nội dung sai trái, xuyên tạc, chống đối... Nhờ đó, đã thu hút được sự quan tâm, chú ý và theo dõi rộng khắp, tạo sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội và trong dư luận Nhân dân, góp phần tạo nên ”pháo đài”, ”thế trận” vững chắc để LLVT Quân khu tuyên truyền hiệu quả quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và kịp thời đấu tranh, vạch trần những thủ đoạn, âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, hàng năm, các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã thực hiện hiệu quả các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở những vùng đặc thù như: Vùng giáo, vùng sâu, vùng xa, những địa phương đặc biệt khó khăn và những địa phương có tình hình an ninh chính trị phức tạp. Tổ chức hiệu quả các mô hình: ““Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Nâng bước em đến trường”; “Hành trình đến với bản làng - đến với địa danh lịch sử”; “Đỡ đầu xã nghèo, hộ nghèo”;... giúp các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo “vành đai”, “lá chắn” từ Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu.

Bằng những cách làm đồng bộ, sáng tạo ở các cơ quan, đơn vị đã không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm mà còn tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn, để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thành một “tuyên truyền viên” tích cực đấu tranh. Cùng với đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo ban, ngành đoàn thể địa phương cùng tham gia, hình thành nên “thế trận” đấu tranh rộng khắp trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

MINH QUÂN - ĐỨC CƯƠNG

Bài 3: Xây chắc “Thế trận”, chủ động tiến công

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội