A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Quân ủy Trung ương

Chiều 15/12/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng và các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Hội nghị đánh giá, thực hiện quy chế phối hợp công tác, 5 năm qua, Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, xây dựng các Đề án lớn về nội chính và phòng chống tham nhũng. Nắm bắt kịp thời, đánh giá đúng tình hình công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, giải pháp xử lý, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc bổ sung, phát triển đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng lẵng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhân Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Kết quả phối hợp nghiên cứu, tham mưu đã đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo điều hành nhiều chỉ thị, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; phối hợp, tham mưu, tham gia ý kiến xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về các vụ việc liên quan đến quân sự, quốc phòng phục vụ các phiên họp định kỳ của Ban chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Các đại biểu dự hội nghị. 

 Thời gian tới, Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương tập trung phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nội chính; thực hiện tốt nhiệm vụ dự báo chiến lược; tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng, thực hiện hiệu quả các đề án theo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực nội chính và các nghị quyết, chiến lược, đề án liên quan đến quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn cả nước. Thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thuộc quyền trong việc chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp liên quan đến quân sự, quốc phòng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thiết thực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan. Đạt được những kết quả trên trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan…

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trong thời gian tới, trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp phối hợp đã được nêu trong báo cáo, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động của mỗi cơ quan để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính và Kết luận 21, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả về cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận.

Hai bên tiếp tục phối hợp có hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng, an ninh. Nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; những khiếu kiện bức xúc đông người kéo dài, phức tạp… Tiếp tục phối hợp tham mưu sơ kết, tổng kết, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung phối hợp nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đề nghị, hai cơ quan tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp nói chung và quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Nhất là chủ động phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để ngăn ngừa từ sớm, từ xa vi phạm với phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Tại hội nghị, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944/22/12/2021), đồng chí Phan Đình Trạc đã trao lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu...

Đồng chí Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương, tặng 3 tập thể, 5 cá nhân của Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội