A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Đối tượng, đơn vị, phạm vi, nội dung Tổng điều tra năm 2021 trong Bộ Quốc phòng

    Căn cứ Chỉ thị số 110/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong Bộ Quốc phòng.

      Căn cứ Quyết định số 3337/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng về ban hành Phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trong Bộ Quốc phòng;

     Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở hành chính Bộ Quốc phòng về ban hành Phương án Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong Bộ Quốc phòng;

     Thực hiện các Chỉ thị và Quyết định của Tư lệnh Quân khu; Chỉ thị số 25/CT- BTL về Tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021(gọi tắt là Tổng điều tra) của Quân khu 4 và Quyết định số 26/QĐ-BTL về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tổng điều tra của Quân khu.

     Theo kế hoạch Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo(BCĐ) Tổng điều tra(TĐT) năm 2021 của Quân khu 4, Báo Quân khu 4 giới thiệu về đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra và nội dung điều tra như sau:

    - Đối tượng điều tra kinh tế:  Là các doanh nghiệp trong Quân khu có trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam; có chủ sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động; có lao động chuyên nghiệp; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ; mỗi doanh nghiệp chỉ đóng tại một địa bàn xã, phường, thị trấn và chỉ tiến hành một loại hoạt động kinh tế; bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cơ sở sự nghiệp.

    - Đơn vị điều tra kinh tế: Là các doanh nghiệp trong Quân khu gồm: Doanh nghiệp đơn cơ sở và doanh nghiệp đa cơ sở. Đơn vị sự nghiệp trong Quân khu gồm:

    Các cơ quan, đơn vị hoạt động y tế, đảm bảo xã hội như các bệnh viện, bệnh xá, đoàn an điều dưỡng, …

    Cơ quan, đơn vị hoạt động văn hóa, bảo tàng, nghệ thuật, thông tin, thể thao như: Các đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa,…

   Các cơ quan, đơn vị hoạt động ngành giáo dục đào tạo như: Trường cao đẳng, Trường Quân sự, trường dạy nghề.

    Các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (kế cả các cơ sở trực thuộc, hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa hoặc không đăng ký thành lập doanh nghiệp, ví dụ như: Nhà khách, xưởng in, …).

     - Phạm vi điều tra: Cuộc Tổng điều tra thực hiện trên phạm vi cả nước đối với tất cả các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế theo hệ thống kinh tế Việt Nam, (trong đó trừ ngành O: Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bặt buộc).

    - Đối tượng, đơn vị điều tra cơ sở hành chính: Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng gồm:

  * Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước như:

  + Bộ máy cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Quân khu bao gồm: Bộ máy cơ quan Bộ Tư lệnh, Văn phòng, các Cục, Phòng, Ban trực thuộc.

  + Bộ máy cơ quan quản lý ở cấp Bộ chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã.

  + Bộ máy cơ quan hành pháp: Viện kiểm sát, Tòa án, Điều tra hình sự,…

  *Các đối tượng, đơn vị điều tra thỏa mãn 3 điều kiện sau:

       Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc gia, bảo đảm xã hội bặt buộc.

      Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại thời điểm đó.

      Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục.

     - Phạm vi điều tra cơ sở hành chính. Ngành O: Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bặt buộc).

    - Nội dung điều tra kinh tế: Bao gồm các nhóm thông tin sau:

    Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin về tình hình tiếp nhận tài chính, hội nhập quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

    Các nhóm thông tin cần điều tra kinh tế được thu thập theo 15 loại phiếu điều tra, trong đó: Đối với doanh nghiệp áp dụng 9 loại phiếu và đơn vị sự nghiệp áp dụng 6 loại phiếu.

  • Nội dung điều tra cơ sở hành chính:

     Có 5 nhóm thông tin chính của các đơn vị hành chính gồm: Thông tin định danh; Thông tin lao động của đơn vị; Thông tin tài sản của đơn vị; Thông tin hoạt động của đơn vị; Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vj trong năm 2020. Thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị gồm: Thông tin định danh về các địa điểm trực thuộc; Thông tin về lao động các địa điểm; Thông tin về các sản phẩm thuộc địa điểm và chi phí hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc.

    Các nhóm thông tin cần điều tra cơ sở hành chính được thu thập theo 01 loại phiếu điều tra.

- Thời điểm Tổng điều tra tiến hành vào ngày 01/3/2021.

- Thời kỳ điều tra những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số liệu phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2021 tùy theo tứng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong tứng loại phiếu điều tra.

- Thời gian thu thập thông tin.

Thời gian chuẩn bị xong trước ngày 15/2/2021.

Thời gian thu thập thông tin (thực hiện điều tra) từ ngày: 01/3/2021 đến 31/3/2021.

BÁO QUÂN KHU 4

    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội