A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng - Bài 2: Đảng lãnh đạo - nhân tố quyết định mọi thắng lợi!

Xuyên suốt trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã nhiều lần nhắc đến vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và khẳng định đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là quy luật đặc thù, riêng có của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó, ngay từ lúc mới thành lập, Đảng đã gắn bó mật thiết với dân, sớm tập hợp, đoàn kết toàn dân, kết thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc. 

Bằng việc chắt lọc và khái quát hóa, hệ thống hóa các sự kiện lịch sử tiêu biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã minh chứng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Thực tiễn phong phú, sinh động và những thành tựu nổi bật của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ vai trò lãnh đạo, vị thế, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc trong lòng dân tộc; nhận được sự tin tưởng, ghi nhận của bạn bè quốc tế; đồng thời, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phản động.

Trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2020), các Đảng Cộng sản ở Trung Quốc, Cuba, Lào, Triều Tiên đều chung nhận định: 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không ngừng giành được những thành tựu mới.

Ngay cả những quốc gia không cùng thể chế chính trị cũng sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam thông qua kênh đối ngoại Đảng. Những chuyến thăm mới đây của lãnh đạo các cường quốc lớn trên thế giới theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt nhiều thành tựu mang dấu ấn lịch sử là minh chứng sinh động khẳng định tầm vóc của Đảng ta.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2. Sau khi khái lược những chặng đường hào hùng và truyền thống vẻ vang của Đảng, bài viết của Tổng Bí thư đã luận giải sâu sắc phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, ngay từ đầu đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và có đường lối cách mạng đúng đắn; là chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; có khả năng đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh làm cách mạng, hợp thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Rõ ràng, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Bài viết của Tổng Bí thư cũng bàn nhiều đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nội dung đã làm rõ những bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, đó là: Phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; phải bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần theo đúng kế hoạch, đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực; tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác; tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải chấp hành nghiêm túc các quy chế, chế độ công tác, hoạt động; từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình.

3. Trong những năm tới, tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt bài viết đã chỉ ra nhiều giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị nặng nề trong nửa cuối nhiệm kỳ đại hội và những năm tiếp theo. 

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa... nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, tiêu cực... Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

Phát huy cao độ vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở quan điểm “dân là gốc”, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Niềm tin đó thể hiện ở sự khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội