A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vận dụng bài học Cách mạng tháng Mười Nga, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Cách đây 100 năm, vào ngày 7 tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn - sê - vích đứng đầu là lãnh tụ Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại - thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ là ngọn đuốc sáng soi đường mà còn để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học về xây dựng Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra thì ở Việt Nam giai đoạn ấy, phong trào yêu nước và phong trào công nhân có những bước phát triển mạnh mẽ, song đều thất bại do thiếu đường lối cách mạng phù hợp. Tiếp thu ánh sáng của học thuyết Mác - Lênin và thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga, bằng phương pháp luận khoa học, nhãn quan chính trị sắc bén, trí tuệ vượt trội và khả năng thiên tài quân sự, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người chỉ rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự” và khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy...”.

Lãnh tụ V. I. Lenin từ Phần Lan bí mật trở về nước 
trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng tháng 10 Nga.
                                              Ảnh: Tư liệu

 

 Từ những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga trong đấu tranh giành chính quyền, Người đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đủ các điều kiện để thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam dựa trên các nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của Vla-đi-mia I-lích Lê-nin. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 là kết quả tất yếu của sự vận động, phát triển cách mạng trong hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam, phù hợp với xu thế của thời đại được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga.

Nhờ vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, giành được những thắng lợi to lớn: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược, viết nên bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên khúc tráng ca khải hoàn đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào và Campuchia.

Đất nước hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta vững vàng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn. Đặc biệt, sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch càng chống phá quyết liệt. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn, đó vừa là tư tưởng, tình cảm, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường Cách mạng tháng Mười Nga.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những năm tới, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu rất nặng nề và trong quá trình thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ nhằm phủ nhận giá trị thời đại của Cách mạng tháng Mười; phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... với những thủ đoạn mới, tinh vi, thâm độc hơn. Vì thế, để lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, việc xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định, sống còn. Do đó, cấp ủy các cấp cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Quân khu lần thứ X. Chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin định hướng tư tưởng; chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, phòng chống “Diễn biến hòa bình”,  kiên quyết đấu tranh làm thất bại các quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Nghị quyết chuyên đề 232-NQ/TVĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân khu.

Thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Cấp ủy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, nhất là Chỉ thị 184 của Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là những mặt trọng yếu; giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX), đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Coi trọng việc phát huy tốt vai trò nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội; thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW về quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quán triệt, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, các quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện người được kết nạp vào Đảng; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự ổn định, không để xảy ra bất ngờ; đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch về chính trị.

Thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, quy chế công tác cán bộ của cấp ủy các cấp. Đảng ủy Quân khu xác định đây là khâu “then chốt của then chốt”. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức tổng hợp, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách, lối sống lành mạnh, giản dị; năng lực chỉ huy, tham mưu và tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng: Chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên. Quá trình thực hiện phải gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Trong tình hình hiện nay, dẫu thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Song, Chủ nghĩa Mác - Lênin và dấu ấn lịch sử của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đồng tâm, hiệp lực xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

                                                                                                                        Trung tướng Võ Văn Việt

                                                                                                                Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội