A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lòng dân - Thế nước

Một mùa xuân mới - Xuân Tân Sửu đã về trên đất nước thân yêu.  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đón chào năm mới 2021 trong niềm phấn khởi về một năm qua dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, xuất hiện bất ngờ, tác động tiêu cực và ảnh hưởng rất nặng nề đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng chúng ta vẫn đạt được những thành quả đáng tự hào.

   

Có thể khẳng định, những gì mà Ðảng ta tiến hành là đúng với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; môi trường kỷ cương phép nước được lập lại. Trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19, trong khi nhiều quốc gia rơi vào suy thoái thì Việt Nam là nước hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh kiểm soát vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại, thông tin truyền thông đạt hiệu quả thiết thực. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Những thành quả ấy được đánh dấu bằng  thành công của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một trong những nhân tố có tính quyết định làm nên thành quả ấy đó là “lòng dân”, “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc. Bài học quý báu ấy không chỉ có ý nghĩa trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế càng có vị trí, vai trò quan trọng

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp.

 

Ngược dòng lịch sử nước nhà, chúng ta càng thấy rõ vai trò quan trọng và sức mạnh to lớn của “lòng dân” và “thế trận lòng dân”. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước, đất nước ta hầu như chưa bao giờ im tiếng súng, liên tục phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ giang sơn, bờ cõi và đều giành chiến thắng vẻ vang. Một trong những nhân tố quyết định giúp Việt Nam đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược có tiềm lực quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần đó chính là tư tưởng “khoan thư sức dân”, phát huy sức mạnh “lòng dân”, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế thừa, phát huy bài học quý báu ấy, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân, trong suốt hơn 90 mùa xuân đã qua, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “lòng dân”, “thế trận lòng dân”. Nhờ quy tụ, tập hợp được “lòng dân” mà chỉ sau 15 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến và giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thắng lợi ấy là minh chứng hùng hồn khẳng định sức mạnh vô địch của “lòng dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng nhờ biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh lòng dân bằng đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính”, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân chiến đấu kiên cường, dũng cảm làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến, mở ra thời kỳ mới: miền Bắc hoàn toàn giải phóng và bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục kháng chiến hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước “lòng dân” tiếp tục quy tụ với quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Sức mạnh lòng dân được thể hiện rất rõ bằng kết quả huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước khẳng định hùng hồn một điều: Cội nguồn sức mạnh vô tận của dân tộc đó là “lòng dân”

Người dân Sài Gòn chào đón bộ đội giải phóng sau khi Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi.

 

Đất nước thống nhất, trước khó khăn chồng chất, đặc biệt là kinh tế lâm vào khủng hoảng, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng bằng những chủ trương, giải pháp hợp “lòng dân”, sức mạnh toàn dân tiếp tục được phát huy. Nhờ hội tụ được “lòng dân”, phát huy được sức mạnh toàn dân chúng ta từng bước nâng cao năng suất lao động, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tăng nhanh không chỉ góp phần cải thiện đời sống nhân dân mà còn dư thừa để xuất khẩu.

Trong sự nghiệp đổi mới và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, để tập hợp, phát huy mọi tiềm lực, sức mạnh “lòng dân” tạo động lực tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân được Đảng ta ban hành. Đặc biệt Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên chăm lo cải thiện đời sống nhân dân ở những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta là mỗi bước phát triển kinh tế là một bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Sức mạnh “ý Đảng, lòng dân” đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều khởi sắc. Tệ tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm xây dựng và củng cố thường xuyên. Cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã kết hợp chặt chẽ với đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ được giữ vững và tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững.

Thực tiễn đã chứng minh thuyết phục vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “lòng dân”, “thế trận lòng dân”, đó là nhân tố có tình quyết định tạo nên thế và lực của đất nước.

Chỉ có quy tụ, tập hợp được “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc chúng ta mới khơi dậy, quy tụ được lòng yêu nước, ý chí quyết tâm cao của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ giúp gia đình neo đơn trên địa bàn thu hoạch lúa.

 

Để phát huy sức mạnh “lòng dân”, “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, trước hết chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của cả hệ thống chính trị và toàn nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “lòng dân”, “thế trận lòng dân” đối với tăng cường thế và lực của đất nước. Cùng với đó chúng ta cần thường xuyên quan tâm chăm lo quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải hướng đến người dân, lấy phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “…Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, chúng ta cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải tiếp tục đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, coi đó là phương thức tốt nhất để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, phát huy sức mạnh “lòng dân”, “thế trận lòng dân”. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại mang tầm quốc tế.

 

Sức mạnh “lòng dân” và “thế trận lòng dân” là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, sự mất còn của chế độ. Để đất nước ngày càng cường thịnh, mùa xuân đất nước ngày càng tươi đẹp không có phương cách nào hơn là quy tụ được “lòng dân”. Trách nhiệm này không của riêng ai, nhưng trước hết thuộc về các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị. Khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất nhận thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thì nhất định Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch vững mạnh; niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao; thế nước sẽ ngày càng vững chắc. Chúng ta hãy mang theo niềm tin sắt đá ấy để bước sang xuân mới – Xuân Tân Sửu 2021 với khí thế mới.

Theo Baonghean.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội