Thứ 5, 29/10/2020 - 23:21
Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 biểu dương cán bộ, phóng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung mọi nguồn lực ổn định đời sống Nhân dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên Nhân dân vùng lũ Quảng Bình Trực tiếp công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Thủy điện Rào Trăng 3 NHỮNG HÌNH ẢNH XÚC ĐỘNG TAI LẾ TRUY ĐIỆU 22 LIỆT SỸ ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337 Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Những hình ảnh xúc động tại Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giupd dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác kỷ luật của Đảng luôn đảm bảo khách quan, công tâm, nghiêm túc

Khen thưởng và kỷ luật là một mặt hoạt động thường xuyên của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để thực hiện tốt công tác này, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành hẳn một chương - Chương VIII - Khen thưởng và kỷ luật; trong đó có 06 Điều (từ 35 - 40) quy định cụ thể hình thức kỷ luật, thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật.

Khen thưởng và kỷ luật là một mặt hoạt động thường xuyên của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để thực hiện tốt công tác này, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành hẳn một chương - Chương VIII - Khen thưởng và kỷ luật; trong đó có 06 Điều (từ 35 - 40) quy định cụ thể hình thức kỷ luật, thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật. Khoản 1, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định: “Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời”. Khoản 1, Điều 2, Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cũng xác định: “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh”. Như vậy, mọi đảng viên đều bình đẳng, không có bất kỳ tổ chức, cá nhân ngoại lệ, đứng ngoài, đứng trên kỷ luật của Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong đấu tranh, duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng.

Vậy mà, trong thời gian qua, trước việc một số đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng có khuyết điểm bị xử lý kỷ luật, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng, tìm mọi cách xuyên tạc, kích động. Nội dung, bản chất, sự thật của vấn đề bị các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bóp méo, tạo hình ảnh phản cảm trên các trang mạng xã hội nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư, khóa XII của BCH Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (ảnh: TTXVN)

 

Để đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc đó, việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng là tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mọi người nhận diện, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng công tác kỷ luật, chỉnh đốn Đảng để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bản chất, âm mưu, thủ đoạn đó nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện mục tiêu các thế lực thù địch, phản động dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; một trong những thủ đoạn đó là triệt để lợi dụng công tác kỷ luật của Đảng để xuyên tạc, kích động, nhằm chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chia rẽ giữa Đảng với nhân dân, gây sự hoài nghi trong xã hội. Trong công tác tuyên truyền cũng cần làm rõ mục đích công tác kỷ luật của Đảng là để giáo dục, ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải là sự “thanh trừng”, tranh giành quyền lực, như luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Cùng với công tác tuyên truyền, tổ chức đảng các cấp luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật, làm cơ sở đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về công tác kỷ luật, chỉnh đốn Đảng. Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; thực hiện thống nhất về hình thức, mức độ giữa tổ chức đảng với chính quyền. Đặc biệt là, sau khi thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên phải giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong các tổ chức đảng và trong cơ quan, đơn vị, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình; xử lý kịp thời, công khai, minh bạch những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, sẵn sàng đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên. Cấp ủy viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì luôn “chí công, vô tư”, tránh nể nang, xa rời nguyên tắc, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ thuộc quyền; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thực tiễn vừa qua, Đảng ta đã thực hiện công tác kỷ luật bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng; nhờ đó, tạo được niềm tin của đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì thế càng khẳng định, công tác kỷ luật có ý nghĩa rất quan trọng và là việc làm thường xuyên, hết sức bình thường của Đảng; đồng thời cũng là sự tất yếu phản ánh quy luật phát triển của đảng cầm quyền. Qua đó, thấy rõ sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động là hết sức thâm độc, xấu xa, cần bị lên án mạnh mẽ.

                              Quân Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết