A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 năm 2019

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn Quân khu, ngày 11/4/2019, Cục Chính trị Quân khu 4 đã ban hành Kế hoạch số 1010/KH-CCT về "Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2019.

Bộ Tham mưu Quân khu trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng cho gia đình Trung úy Đặng Văn Pháp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

 

Theo đó, Cục Chính trị Quân khu xác định hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019 tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng và phong trào Đền ơn đáp nghĩa:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công với cách mạng; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xuyên tạc về chính sách đối với người có công. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công; Kế hoạch số 351-KH/ĐU ngày 11/01/2018 của Đảng ủy Quân khu về thực hiện Chỉ thị số 14; Nghị quyết số 139-NQ/ĐU ngày 23/11/2016 của Đảng ủy Quân khu về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyên truyền, giáo dục về sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng; liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; kết quả hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trong quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu gắn với các ngày kỷ niệm trong năm 2019, từ đó xác định trách nhiệm, hành động thiết thực trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách hậu phương Quân đội; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thế, cá nhân trong thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ở các cơ qụan, đơn vị.

Hai là, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiên tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 368/CT-QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 139-NQ/ĐU ngày 23/11/2016 của Đảng ủy Quân khu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.

Tích cực triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 3l/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, tập trung xác minh, kết luận thực hiện việc xác lập hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng còn tồn đọng thuộc phạm vi quân đội đảm nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để sót. Tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện và khắc phục sai sót sau thanh tra hồ sơ thương binh.

Chủ động tham mưu đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chương trình, kế hoạch công tác chính sách; chính sách hậu phương Quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với phương châm “thiết thực, toàn diện”; xây tặng "Nhà tình nghĩa"; tặng quà, trang thiết bị, sổ tiết kiệm, giống, vốn, công cụ sản xuất; khuyến khích các bệnh viện, bệnh xá tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí theo khả năng... góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng; chú trọng các đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TW này 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định 1237/QĐ-TTg này 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, chú trọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước, nhất là ở những khu vực đã có thông tin và địa bàn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập (tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn; triển khai lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp theo đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, hoàn thành việc giải quyết hồ sơ tồn, sót về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ và chính sách đối với người có công với cách mạng theo văn bản và quy định hiện hành. Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, hiệu quả.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tặng bò cho các hộ nghèo ở xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

 

Ba là, Tổ chức thực hiện tốt việc vận động đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

Vận động đóng góp, xây dựng, thu nộp, quản lý, sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo Thông tư số 06/2015/TT-BQP ngày 19/01/2015 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 890/QĐ-BTL ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc ban hành quy định vận động đóng góp, quản lý sử dụng các loại quỹ trong lực lượng vũ trang Quân khu. Phát huy vai trò các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; ưu tiên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, biên giới hải đảo.

Các tổ chức quần chúng (Thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ) tích cực tham gia thực hiện chương trình xây tặng “Nhà đồng đội”; “Nhà mái ấm Công đoàn - nghĩa tình đồng đội", "Ngôi nhà 100 đồng”; “Nhà mái ấm tình thương”... tặng đối tượng chính sách; ưu tiên các đối tượng chính sách đang công tác trong Quân đội.

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa":

Tiếp tục tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng theo Quyết định sô 1231/QĐ-BQP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện xây tặng "Nhà tình nghĩa"; sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà ở đối với người có cộng và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội; người có công với cách mạng; tặng công cụ sản xuất, giống, vốn, sổ tiết kiệm.

Rà soát thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong Quân khu có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, tôn tạo nâng cấp nhà ở theo Quyết định số 4696/QĐ-BQP ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa, tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở hiện nay đang công tác trong cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS các tỉnh chỉ đạo rà soát các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu xem xét, quyết định; mức hỗ trợ 80.000.000 đồng/căn nhà.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng thương binh, trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng, hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ: Tập trung rà soát, đề xuất hỗ trợ, tặng phương tiện, trang thiết bị dùng chung, trang thiêt bị y tế đối với một số trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; quân phục tặng thương, bệnh binh nặng; ưu tiên các trung tâm có nhiều khó khăn. Hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ; ưu tiên các công trình ở khu căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Tiếp tục thực hiện chính sách và hỗ trợ gia đình có người hy sinh bị thương trong khỉ làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng:

Thực hiện theo Hướng dẫn số 244/HD-CT ngày 07/02/2018 của Tổng cục Chính trị về thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn được công nhận là liệt sĩ, thương binh; mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/ trường hợp hy sinh; mức cao nhất 10.000.000 đồng/trường hợp bị thương.

Các hoạt động chính sách chăm sóc gia đình quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng: Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng. Trọng tâm là chế độ, chính sách mới theo quy định của Luật BHXH, Luật QNCN, công nhân và VCQP, chế độ phụ cấp đặc thù...

Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các giải pháp nhằm chia sẻ trách nhiệm, góp phần hỗ trợ người hiếm muộn vô sinh đang công tác trong Quân đội. Rà soát các trường hợp quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng đang công tác tại đơn vị có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (bố, mẹ đẻ, vợ (chồng), con mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y) để xem xét đề nghị hỗ trợ.

Năm là, tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp các ngày lễ trong năm 2019:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đẩy mạnh các hoạt động thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng, tu sửa, tôn tạo nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn đóng quân. Tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân nhân các ngày lễ, tết.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt, tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ liệt sĩ) đang công tác do đơn vị quản lý nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), mức quà 1.000.000 đ/suất; nguồn kinh phí từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các đơn vị được giữ lại và kinh phí vận động xã hội hóa. Bộ CHQS các tỉnh tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm.

HUY CƯỜNG (tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội