A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
“Vực thẳm thuộc địa”

“Vực thẳm thuộc địa”

Bài viết "Vực thẳm thuộc địa" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo L'Humanité, ngày 9-1-1923; trong bối cảnh, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang bị bộ máy chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp thống trị, đàn áp, bóc lột tàn nhẫn; quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc, con người Việt Nam bị chúng chà đạp, tước đoạt…; song cách mạng Việt Nam chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn và thiếu lực lượng tiên phong lãnh đạo.

Bài viết của Người trở thành “vũ khí” tấn công vào trung tâm đầu não chính quyền thuộc địa của đế quốc Pháp lúc bấy giờ; là “tiếng chuông” thức tỉnh nhân dân tiến bộ Pháp, nhân dân các nước thuộc địa nhận thức đúng đắn bản chất phi nghĩa, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, kêu gọi mọi người yêu nước đoàn kết đứng lên đánh đuổi đạo quân xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bài viết "Vực thẳm thuộc địa" tuy chưa ảnh hưởng sâu rộng đối với đồng bào An Nam trong thời gian ấy, song đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng căm phẫn tột độ của những trí thức tiến bộ; mặt khác, làm cho họ thấy rõ vai trò quan trọng của báo chí trên mặt trận đấu tranh giải phóng áp bức bóc lột, giải phóng dân tộc; là phương thức để tuyên truyền, liên lạc với các tổ chức yêu nước trên thế giới và trong đất nước An Nam; là cơ sở quan trọng để đến ngày 21/6/1925 Nguyễn Ái Quốc sáng lập và cho xuất bản số đầu tiên của Báo Thanh niên, cơ quan trung ương của Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, sáng lập nền báo chí Việt Nam.

Thấm nhuần tinh thần của bài "Vực thẳng thuộc địa", trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, báo chí Việt Nam đã phục vụ tích cực cho nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng; đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng; phát động phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, thúc đẩy cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi toàn diện của cách mạng Việt Nam.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, báo chí Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng nhận thức, tư tưởng; đã bám sát đời sống xã hội, thông tin nhanh chóng các tin tức, sự kiện, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ tới quần chúng, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng; là diễn đàn rộng rãi của nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

BÁO QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết