A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mỗi người dân Việt Nam đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên các mặt trận…

“Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hoá”.  Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948; đăng trên Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 968, ngày 24 tháng 6 năm1948.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, việc xây dựng chính quyền bảo vệ thành quả cách mạng đang ở tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì thù trong điên cuồng phá hoại, giặc ngoài lăm le xâm lược.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị trí, vai trò, công sức của mỗi người yêu nước Việt Nam, của mỗi ngành, mỗi nghề đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng; kịp thời cổ vũ tinh thần, động viên sức lực của toàn thể dân tộc Việt Nam; đồng thời là tư tưởng chỉ đạo, tập hợp, đoàn kết lực lượng cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, mọi người dân Việt Nam, không phân biệt già, trẻ, trai, gái đã ra sức thi đua, người này thi đua với người khác. Nhà này thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng khác tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trên cả nước, góp phần cung cấp sức người, sức của, đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân dộc, thống nhất Tổ quốc.

Ngày nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, lời kêu gọi của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục là tư tưởng, chỉ đạo, phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội nhân dân Việt Nam lực lượng nòng cốt, cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải quán triệt, thấu suốt lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ dù làm công việc gì, giữ chức vụ cao hay thấp đều phải nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện, phương pháp tác phong công tác khoa học, cụ thể, tỉ mỉ; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm cho quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

BÁO QUÂN KHU BỐN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội