A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngăn chặn hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bảo đảm cho Đảng ta vững mạnh

Để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, thì Đảng cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, ngăn chặn hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu hiện nay.

Trong công tác xây dựng Đảng, yêu cầu về nâng cao phẩm chất chính trị, chống suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề căn cốt nhất. Để làm được điều đó, đòi hỏi Đảng phải giữ vững nền tảng tư tưởng, thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong từng giai đoạn cách mạng. Bởi, chỉ có nắm vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đường lối cách mạng của Đảng, mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên xác định đúng mục tiêu, lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Có thấm nhuần đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên mới giữ gìn được lối sống trong sạch, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng và mọi tệ nạn xã hội. Chính phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên là sức “đề kháng” mạnh mẽ chống lại mọi suy thoái, biến chất; nhân tố quan trọng tạo nên uy tín của Đảng, làm cho dân tin yêu, nguyện một lòng theo Đảng và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

Thực tiễn cách mạng cho thấy, nhờ Đảng ta coi trọng xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mà tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trung thành và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Khi Đảng mới ra đời, mặc dù bị kẻ thù đàn áp gắt gao, tù đày, khổ cực, nhưng chính niềm tin vào lý tưởng và bằng phẩm chất cao đẹp, trong sáng, các chiến sĩ cách mạng tiền bối đã chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, không “phản bội, xưng khai”, dũng cảm đấu tranh với kẻ thù, lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thắng lợi. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dù phải đương đầu với các thế lực xâm lược hùng mạnh, trải qua những biến động chính trị - xã hội to lớn, nhưng cán bộ, đảng viên vẫn tin tưởng sâu sắc vào thắng lợi cuối cùng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng thống nhất thành một khối, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo toàn dân tiến hành cách mạng, giành những thắng lợi to lớn: đất nước độc lập, thống nhất, công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng đạt được những thành tựu quan trọng, v.v.

Tuy nhiên, trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, ảnh hưởng của mặt trái xã hội, một số đảng viên, do chủ nghĩa cá nhân, lại thiếu rèn luyện, phấn đấu, nên đã sa ngã, từ bỏ lý tưởng, thậm chí phản bội cách mạng. Đặc biệt, sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, “… một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí,… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”1. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng phản tiến bộ, có hại cho cách mạng. Đây là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa lập trường, quan điểm xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; giữa lợi ích giai cấp công nhân, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân trong người đảng viên. Trong quá trình đó, lập trường, quan điểm thiên về tư bản chủ nghĩa và việc đề cao lợi ích cá nhân dần tăng lên, còn quan điểm kiên định với chủ nghĩa xã hội, với lợi ích giai cấp công nhân và lợi ích của tập thể phai nhạt dần. Đó thực sự là một quá trình mà nhận thức và hành động của người đảng viên chuyển biến từ đúng thành sai, từ tiến bộ thành lạc hậu; từ tin tưởng và quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, sang hoài nghi, đi đến phủ nhận lý tưởng đó. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ 09 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Trong đó, đáng chú ý là những quan điểm đòi phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, v.v. Không những thế, một số người còn công khai nói, viết và làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thổi phồng khuyết điểm, thiếu sót của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng bất đồng chính kiến, chống đối, v.v. Họ lợi dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ; thực hiện “phi chính trị hóa”, ‘dân sự hóa” lực lượng vũ trang, v.v. Rõ ràng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ làm biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn phá hoại nghiêm trọng uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp; thậm chí, còn đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, ngăn chặn kịp thời và hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là yêu cầu cấp thiết hiện nay và là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đến thắng lợi.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã xác định các nội dung quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó, nhấn mạnh phải: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tinh thần đó, công tác lý luận, tư tưởng của Đảng cần phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên; chú ý nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và những hạn chế không tránh khỏi trong thực hiện kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Cần hết sức coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đề xuất những vấn đề mới, tìm ra những mô hình hiệu quả để bổ sung và làm phong phú, sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cần khẳng định rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân cán bộ, đảng viên coi nhẹ học tập lý luận, hoặc “có học nhưng không hành”, “học để có bằng”, “để tiến thân” chứ không vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận, cần làm tốt việc quản lý học tập của cán bộ các cấp, bảo đảm “học thật, bằng thật”, không để tiêu cực xảy ra. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, nhất là về phẩm chất, đạo đức, lối sống; tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong mọi quá trình đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Một vấn đề rất quan trọng là xác định tiêu chí và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, chú trọng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân. Quá trình thực hiện, cần gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phát huy tốt vai trò của người đứng đầu và của từng cán bộ, đảng viên trong thực hành rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Từng tổ chức cơ sở đảng cần hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của bí thư, cấp ủy các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại đấu tranh với những biểu hiện vi phạm. Đồng thời, có cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dám đấu tranh,… bảo đảm ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ. Trước tình hình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tích cực, chủ động và kịp thời bổ sung những nội dung phù hợp; phối hợp chặt chẽ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần nắm rõ thực trạng và nguy cơ của tình hình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong tổ chức mình; kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiệu quả mọi biểu hiện vi phạm ngay từ lúc mới manh nha.

Các cơ quan chức năng cần quản lý tốt các hoạt động báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong đấu tranh với các luận điệu thù địch, sai trái, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp cần chủ động cung cấp thông tin định hướng, cả thường xuyên và đột xuất, làm cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,… đến với mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân để góp phần triệt tiêu mọi thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.

Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đây là nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách đối với các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, nhằm bảo đảm cho Đảng ta vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại tá, TS. NGUYỄN VIẾT HIỂN
_____________

1 - ĐCSVN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 19.

Thành Vinh (Dẫn nguồn tapchiqptd.vn)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết