A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, thi đua lập công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu luôn khắc ghi trong tim cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 4. Trên chặng đường gần 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4 đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước, luôn xung kích, gương mẫu đi đầu phong trào thi đua Quyết thắng trong Quân đội.

 

Từ phong trào thi đua “Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp; “Ba nhất” trong xây dựng quân đội thời bình ở miền Bắc (1959 - 1964); “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và phong trào “Thi đua quyết thắng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu đã xuất hiện nhiều đơn vị anh hùng, đơn vị quyết thắng, những anh hùng, dũng sỹ, chiến sỹ quyết thắng, chiến sỹ thi đua, góp phần cùng toàn quân đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam lên tầm cao mới và trở thành sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên quân và dân Khu Bốn vượt qua mọi gian khổ, hy sinh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Chính trị Quân khu giai đoạn 2013 - 2018.                                                                                                                                     Ảnh: Đức Cương

Vinh dự, tự hào là người chiến sỹ được học tập, công tác trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sỹ; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp; phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện... Các cơ quan, đơn vị của Quân khu đã bám sát các sự kiện chính trị, chỉ thị, hướng dẫn của trên, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào việc mới, việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đạt hiệu quả thiết thực. 

Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các phong trào, các cuộc vận động của các ngành, các cấp trong và ngoài Quân đội, qua đó, được cộng hưởng, tiếp thêm sức mạnh, nâng lên tầm cao mới, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. 

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2014 đến năm 2019, Quân khu có 51 tập thể, 13 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong các cuộc kháng chiến; 18.665 cá nhân được Đảng, Nhà nước ta, Nhà nước Lào, Camphuchia tặng thưởng huân, huy chương; 62 tập thể, 17 cá nhân được Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 200 tập thể, 483 cá nhân được tặng Cờ thi đua, danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của Bộ Quốc phòng và ủy ban nhân dân các tỉnh; 107 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1.258 đơn vị Quyết thắng; 12.308 Chiến sỹ thi đua cơ sở và 58.767 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây thực sự là những tấm gương sáng, thể hiện sự phát triển không ngừng của phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018” của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
                                                                                                                                           Ảnh: 
Mạnh Hùng

Những thành tích, kết quả trên đây là những bông hoa tươi thắm kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 4 giai đoạn 2014 - 2019 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019); 62 năm ngày Người về thăm Quân khu (15/6/1957 - 15/6/2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969 - 9/2019). 

Phấn khởi, tự hào với những thành tích, kết quả đạt được, những năm tới, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Chỉ thị 423-CT/ĐU ngày 08/12/2014 của Đảng ủy Quân khu về “Tiếp tục đổi mới công thi đua, khen thưởng trong LLVT Quân khu”. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua, khen thưởng trong LLVT Quân khu với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

 Phong trào thi đua quyết thắng cần phát triển cả bề rộng và chiều sâu, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, vững chắc, thực chất, đều khắp trong các khối thi đua và trên các lĩnh vực hoạt động của LLVT Quân khu. Xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm mục tiêu, động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng ngày càng phát triển, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình cơ quan, đơn vị, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và mục tiêu, yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng trong từng giai đoạn, các cấp cụ thể hóa, đưa nội dung công tác thi đua vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác; gắn việc duy trì nền nếp, chế độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trên cả 3 khâu: Xác định chủ trương, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua; triển khai tổ chức thực hiện, nuôi dưỡng phong trào, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào thi đua. Luôn giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy với cơ quan chính trị, Hội đồng (tổ) thi đua và các tổ chức quần chúng, tạo điều kiện để cơ chế công tác thi đua, khen thưởng vận hành nhịp nhàng và ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức làm cho mọi ngành, mọi cấp, mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng đắn: Thi đua, khen thưởng là động lực tinh thần thúc đẩy từng tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc giáo dục, tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua, khen thưởng với công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, Quân khu và các cơ quan, đơn vị; từ đó, hình thành động cơ thi đua đúng đắn, biến nhận thức thành hành động tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chú ý phát hiện, khắc phục những nhận thức, động cơ thi đua lệch lạc, nhất là những biểu hiện chạy theo thành tích, thiếu trung thực, bao che, dấu giếm khuyết điểm...

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị trung tâm; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu; đi sâu vào thực hiện có hiệu quả các nội dung huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật; xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Trong tổ chức thực hiện, cần tuân thủ các khâu, các bước; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương; thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phong trào liên tục được đổi mới và phát triển.

Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch xây dựng gương điển hình tiên tiến cụ thể, có lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, công phu, nghiêm túc; quá trình xây dựng phải kiên trì, tạo được điển hình, làm cơ sở đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, cơ quan và cán bộ chuyên trách tiến hành công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp cần được thường xuyên kiện toàn đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua chặt chẽ, cụ thể và được bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn, từng cuộc phát động thi đua; duy trì hoạt động của Hội đồng có nền nếp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, con người và tổ chức tốt; đồng thời, uốn nắn, phê bình những lệch lạc và những thiếu sót, khuyết điểm. Cùng với đó phải thường xuyên huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các phương tiện, nguồn lực; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2014 - 2019 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới của phong trào thi đua quyết thắng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu. Đây cũng là thời cơ, điều kiện để đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong Lực lượng vũ trang Quân khu lên tầm cao mới. Nắm chắc thời cơ, viết tiếp thành tích, chiến công trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu đoàn kết, hiệp đồng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, thi đua lập công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

 Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quân khu          

                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết