A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chỉ rõ: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại vì mục đích hòa bình, tự vệ; thế trận QPTD vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước chuyển sang thời chiến. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới đã khẳng định, phải tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh, ổn định lâu dài, đảm bảo sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là quan điểm, vừa là mục tiêu xuyên suốt thể hiện tầm tư duy, sự sáng tạo của Đảng ta đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, đó cũng là sự cụ thể hóa đúng đắn, đầy đủ quan điểm, đường lối QPTD, chiến tranh nhân dân thành các chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng, nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, phù hợp với khả năng, đặc điểm địa bàn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh (QPAN); xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND); xây dựng tiềm lực, thế trận KVPT, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; quy hoạch và từng bước đầu tư xây dựng thế trận quân sự KVPT, nhất là trên địa bàn trọng điểm, biên giới và hướng biển…

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu động viên các lực lượng tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị năm 2018.
                                                                                                                                                                                                                       Ảnh:  
Xuân Diện

 

Nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn Quân khu từng bước được củng cố; khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được tăng cường. Nhiệm vụ xây dựng tỉnh, thành phố, huyện, thị xã thành KVPT vững chắc được coi trọng và đạt kết quả toàn diện theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng KVPT, thực hiện đồng bộ từ Quân khu đến các cơ sở. Từng bước xây dựng và hoàn thiện các công trình chiến đấu trên các địa bàn trọng điểm; rà phá bom, mìn, quản lý, bảo vệ, cải tạo các hang động tiếp tục được triển khai đạt kết quả tốt. Đẩy mạnh xây dựng các khu kinh tế, quốc phòng trên các khu vực xung yếu, vùng sâu, vùng xa được quan tâm và phát huy hiệu quả tích cực. Phong trào "Xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu" ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục quốc phòng tiếp tục được xã hội hóa cao, nhất là bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp...

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch tiếp tục ráo riết chống phá nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” LLVT, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa... Trước tình hình đó, đòi hỏi càng phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn Quân khu vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD và thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), trước hết, Cơ quan quân sự địa phương các cấp phải thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhân dân ở địa phương, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là xử trí tốt các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Công tác tham mưu phải toàn diện, nhưng cần tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo và học sinh, sinh viên. Tiếp tục đổi mới cả về nội dung, chương trình và hình thức, biện pháp tổ chức, đồng thời tích cực mở rộng đối tượng giáo dục phù hợp với đặc điểm địa bàn, cơ quan, tổ chức. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Cùng với nâng cao nhận thức, phải thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc, xây dựng KVPT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, trước hết là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ “Về khu vực phòng thủ”.

Trong đó, chú trọng bổ sung quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ; thực hiện Đề án xây dựng thế trận quân sự, mà trọng tâm là nâng cấp, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật. Xây dựng KVPT các tỉnh (thành phố) bảo đảm yêu cầu bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh (thành phố) trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu và cả nước. Đặc biệt, hiện nay, trên các địa bàn trọng điểm ven biển thuộc Quân khu đã và đang hình thành nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung gắn với các khu đô thị mới. Vì vậy, để bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực QP-AN, LLVT Quân khu phải phát huy vai trò, trách nhiệm cao nhất trong việc thẩm định, tham gia ý kiến vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án liên quan đến địa bàn trọng điểm về QP-AN… tham mưu làm tốt việc bổ sung, hoàn thiện các quy chế, cơ chế về xây dựng, tổ chức hoạt động của KVPT… tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Nhằm phát huy cao nhất vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD phải chăm lo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm LLVT Quân khu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Coi trọng thực hiện đột phá về công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật, nhằm xây dựng LLVT Quân khu “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập theo các kế hoạch, phương án tác chiến KVPT, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... phù hợp yêu cầu, tình hình thực tiễn.

Đẩy mạnh xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, không ngừng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng huy động nhanh, kịp thời bổ sung cho các đơn vị quân đội khi có nhu cầu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, cơ cấu cân đối giữa lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi, ưu tiên những địa bàn trọng điểm, đặc thù, vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số, đủ sức làm lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ sở.

Phát huy huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực sự xứng đáng với vai trò nòng cốt, LLVT Quân khu tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết