A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực nêu gương, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2019, cùng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu.

Bác Hồ đi xa, để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng, chứa đựng tình cảm bao la đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và khát vọng lớn lao của Người. Ðó là tiếp tục xây dựng Ðảng ta thật trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới của cách mạng; quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và đoàn kết quốc tế... Bản Di chúc là sự đúc kết trí tuệ, tâm huyết và sức lực của Người, trở thành di sản quý báu, góp phần làm phong phú, sâu sắc toàn bộ kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu lần thứ Bảy (Khóa X).
                                                                                                                                                 Ảnh: Lê Thắng

 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, lại thêm một dịp để mỗi người chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Người. Và đây cũng là một cơ hội tốt để mỗi người chúng ta thẳng thắn tự phê bình và phê bình, xem xét lại mình một cách nghiêm túc, thấy rõ những thiếu sót để sửa chữa, thấy rõ những ưu điểm để phát huy… Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 vinh dự, tự hào được học tập, công tác, chiến đấu ngay trên quê hương Bác Hồ kính yêu, việc tích cực nêu gương thực hiện Di chúc của Người càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi hành động, việc làm thực hiện Di chúc thiêng liêng không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà qua đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, làm tỏa sáng hơn hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Trong những năm qua, bằng sự tích cực nêu gương, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn gắn việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong LLVT Quân khu xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, được áp dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả cao; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tiến hành công tác dân vận... Việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực nêu gương trong thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về sự tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Trong Di chúc Người dặn dò: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Đạo đức cách mạng trong quan niệm của Hồ Chí Minh là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; ra sức làm việc, giữ vững kỷ luật, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gương mẫu về mọi mặt; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân…

Cụ thể hóa lời di huấn của Người, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu cần quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định và chế độ công tác; gương mẫu trong tự phê bình, phê bình và khắc phục khuyết điểm; đem lòng chí công vô tư mà xử lý công việc, ứng xử với mọi người và chính bản thân mình. Bằng nội dung, biện pháp thích hợp, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định; chỉ đạo tiến hành tổ chức cấp mình thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên thuộc quyền thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và khắc phục khuyết điểm, tồn tại một cách nghiêm túc, tự giác. Đồng thời, phải thể hiện rõ thái độ công tâm, ủng hộ cái đúng, bảo vệ chân lý, phê phán cái sai; chống mọi biểu hiện “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, phê bình. Mặt khác, phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức Đảng và giải quyết hài hòa các mối quan hệ công tác, làm cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ngày càng bền chặt, trở thành sức mạnh nội sinh của từng cơ quan, đơn vị.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu cần tích cực nêu gương, chủ động, sáng tạo, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014 -2019.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới phong cách lãnh đạo, sát cơ sở, hướng về cơ sở; tập trung khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm của năm 2018; nhất là vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giao thông. Tổ chức sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; biểu dương, khen thưởng các chi bộ và bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Tổ chức khảo sát, đánh giá cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm, phát hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, có trên 96% đơn vị đạt an toàn về mọi mặt. Làm tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cán bộ cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn, trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện chặt chẽ kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và trong nước mùa khô 2018 - 2019; hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và giải quyết chế độ theo Quyết định 49/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tốt Liên hoan văn nghệ quần chúng; thi tuyên truyền viên trẻ “Dân vận khéo”; Hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi; Hội thi cán bộ hội phụ nữ và tuyên truyền viên giỏi từ cấp cơ sở đến Quân khu và tham gia hội thi toàn quân đạt kết quả cao. Hoàn thành và xuất bản Công trình tổng kết một số nội dung hoạt động CTĐ, CTCT của Quân khu.

“Khắc cốt, ghi tâm” lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn. Và quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…”, đón chào Xuân mới Kỷ Hợi 2019; hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu hãy tích cực nêu gương, thi đua làm nhiều việc tốt, xây dựng, nhân rộng ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tỏa sáng niềm tin, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

         Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết