A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáu nội dung công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong lực lượng vũ trang Quân khu 4

Để góp phần thực hiện hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong lực lượng vũ trang Quân khu 4, Cục Chính trị Quân khu 4 đã xác định 6 nội dung, tiêu chí, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị.

 Một là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng trong LLVT Quân khu về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Giáo dục chủ quyền biển đảo quê hương cho chiến sĩ ở Sư đoàn 324.

Tổ chức giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn đơn vị. 100% cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhận thức đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững tình hình nhiệm vụ Quân đội, Quân khu, đơn vị. Kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi (trên 15% giỏi), riêng cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị các cấp đạt 100% khá, giỏi. 100% CBCS có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không giao động trước mọi khó khăn, gian khổ; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, sinh hoạt, công tác. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, tinh thần, trách nhiệm cho CBCS tự giác thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, quản lý tốt tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra hiện tượng bất ngờ về tư tưởng, kỷ luật.

Hai là: Xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, tiêu biểu. 

Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể cấp ủy, chi bộ đoàn kết, thống nhất, 100% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), có trên 80% hoàn thành tốt (HTTNV) và xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV); 100% đảng viên HTNV, có trên 80% HTT và HTXSNV.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu cử trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT Quân khu giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, các cấp ủy, chi bộ rà soát, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện "Năm kỷ luật, kỷ cương 2020" sát với yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy, xác định đây là một nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục xây dựng ý thức chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là việc thực hiện tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là: Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”. 

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức t chc kỷ luật nghiêm; có số lượng và cơ cu hợp lý, đồng bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện “Năm kỷ cương, kỷ luật 2020”. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; 100% cán bộ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có trên 90% cán bộ HTT và HTXSNV; không có cán bộ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Sư đoàn 968 tổ chức tập huấn cán bộ bắn súng K54 bài 1b.

Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ cơ sở, cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, sinh hoạt và an toàn giao thông. Kiểm tra, rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý những đối tượng thiếu tư dưỡng rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật… Điều chỉnh kịp thời những cán bộ hoàn thành nhiệm vụ thấp.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. 

Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh không để các thế lực thù địch phản động, phần tử xấu, tiêu cực xâm nhập vào đơn vị; phòng, chống lộ, lọt thông tin, bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, có trên 96% đạt đơn vị an toàn mọi mặt; có trên 2/3 số đầu mối trực thuộc an toàn tuyệt đối.

Kiểm soát Quân sự Quân khu kiểm tra lễ tiết tác phong quân nhân.

Chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài Quân đội, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, không để bị động bất ngờ. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nội bộ đơn vị, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định trong thẩm định, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị phục vụ điều động, bổ nhiệm cán bộ; phát triển Đảng; trong tuyển quân; tuyển sinh quân sự; người vào cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật; đi công tác, học tập ở nước ngoài. Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ bí mật, an toàn các kho vũ khí, công trình chiến đấu, hệ thông camera bảo vệ, không để xảy ra các vụ lộ, lọt thông tin, bí mật quân sự, bí mật quốc gia. 

Năm là: Xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện có nền nếp, hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân trên địa bàn đóng quân; thực hiện có nền nếp, hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn "Đơn vị dân vận tốt"; CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nặc danh, sai quy định.

 Hội thi "Dân vận khéo" cấp Quân khu năm 2019.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và kỷ luật khi quan hệ với nhân dân cho CBCS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận, trọng tâm tiếp tục quán triệt, thực hiện có chiều sâu các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào "Dân vận khéo ”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ”, "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các mô hình "Ngày thứ 7, chủ nhậtdân"… gắn với thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường mối đoàn ket máu thịt quân dân. Duy trì có nền nếp, chiều sâu việc sinh hoạt đổi thoại dân chủ ở các cấp, kịp thời nắm, giải quyết mọi vướng mắc, kiến nghị của CBCS, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị.

Sáu là: Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong thực hiện "Năm kỷ luật, kỷ cương 2020".

 Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chương trình Đại hội đoàn, công đoàn, phụ nữ các cấp. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy tính chủ động, xung kích sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đăng ký cam kết thực hiện; không có cán bộ, hội viên, ĐVTN vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị. Hàng năm có 80 - 85% tổ chức đoàn HTT và HTXSNV, không có tổ chức đoàn yếu; 100% ĐVTN HTNV, có trên 60% đoàn viên HTTNV, 15% đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; có trên 98% Hội Phụ nữ cơ sở HTT và HTXSNV; trên 96,8% hội viên dạt 3 tiêu chuẩn thi đua và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”; cso trên 95% công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, không có CĐCS yếu; 100% cán bộ công đoàn HTNV, có trên 75% HTTNV; 85% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên tiên tiến.

Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật cho đoàn viên, hội viên; tập trung giáo dục tình hình, nhiệm vụ QS – QP của LLVT Quân khu năm 2020; nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nếp sống văn hoá trong đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

  HOÀNG TRUNG (tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội