A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 4 (16/12/1945 - 16/12/2020))

Cục Chính trị Quân khu 4 trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cùng với quân dân cả nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tháng 4 năm 1976, Cục Chính trị Quân khu Trị Thiên sát nhập với Cục Chính trị Quân khu 4, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc được kiện toàn và phát triển đầy đủ hơn, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, vững chắc hơn.

Cục Chính trị Quân khu tham mưu, chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình đơn vị sau chiến tranh và sau hợp nhất với Quân khu Trị Thiên, kiện toàn công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ, làm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu nhận rõ tình hình nhiệm vụ cách mạng, khắc phục tư tưởng xả hơi sau chiến tranh; đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, ở các công trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn Quân khu; sẵn sàng lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào, Campuchia.

Cán bộ Cục Chính trị Quân khu 4 tham gia xây dựng công trình Trạm bơm Linh Cảm, năm 1977.
Ảnh; TƯ LIỆU

Những năm 80, 90 của thế kỷ XX, đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng, đặc biệt là sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, ảnh hưởng không ít đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân. Cùng với đó là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động bằng chiến tranh “phá hoại nhiều mặt”, “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá, với các chiêu bài kêu gọi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, mở cửa, cải cách chính trị…, nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với lập trường chính trị kiên định vững vàng, nhãn quan chính trị nhạy bén, Cục Chính trị đã kịp thời phối hợp tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Lực lượng vũ trang Quân khu, nổi bật là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thử thách, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn cấp ủy các cấp chăm lo xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch vững mạnh; chấp hành nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, phát huy cao độ tính chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đảm bảo luôn giữ vững sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Lực lượng vũ trang Quân khu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo tổ chức và hoạt động của các tổ đội xây dựng cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc ít người (các đội 123), góp phần giữ vững sự ổn định từ cơ sở. Lực lượng vũ trang Quân khu trở thành điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn trong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Nhiều cán bộ, đảng viên của Cục Chính trị đã có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ, bám sát mọi hoạt động chiến đấu, huấn luyện, lao động sản xuất của đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đơn vị nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu.

Bảo tàng Quân khu 4 tuyên truyền, giới thiệu với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quân khu về truyền thống của quân và dân Khu 4 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ năm 2000 đến nay, đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cục Chính trị đã phối hợp tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là: triển khai thực hiện có hiệu quả 2 chuyển hướng (chuyển hướng về cơ sở và chuyển hướng công tác quân sự địa phương), tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở, xã, phường, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn Quân khu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nay là “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2016 của Cục Chính trị Quân khu 4.

Đồng thời đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động như: Hoạt động đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái trên không gian mạng (lực lượng 47); xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn nhiều cán bộ trẻ. Thực hiện chặt chẽ các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội, trong đó đã tập trung tham mưu giải quyết tốt một số lượng lớn chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước... Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn của lực lượng vũ trang Quân khu như: Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, X, XI; Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014; 2014 - 2019, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Quân khu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tham mưu giải quyết có hiệu quả các điểm nóng trên địa bàn, phòng, chống thiên tai và thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như: đền ơn đáp nghĩa; giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo; gặp gỡ, biểu dương các già làng, trưởng bản, người có uy tín; xuân biên cương, tết biển đảo; bánh chưng xanh cho người nghèo; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển…

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu, Cục Chính trị luôn quan tâm xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, thực sự “chính quy, chuyên sâu, mẫu mực”, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ ngày 01/7/2020, thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-BQP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quyết định số 365/QĐ-TM ngày 24 tháng 5 năm 2020 của Tổng Tham mưu trưởng về tổ chức, biên chế cơ quan Quân khu thời bình, Cục Chính trị gồm có: 8 phòng (Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Chính sách, Dân vận, Bảo vệ an ninh, Công tác quần chúng, Kế hoạch tổng hợp, trong đó Phòng Công tác quần chúng vừa mới được thành lập), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và 2 ban (Tài chính, Sử CTĐ, CTCT, trong đó Ban Sử CTĐ,CTCT vốn được lâm thời thành lập để thực hiện nhiệm vụ tổng kết các công trình lịch sử CTĐ,CTCT của lực lượng vũ trang Quân khu, theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị). Các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Viện Kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự, Báo Quân khu, Đoàn Văn công, Đoàn điều dưỡng 40, Đoàn điều dưỡng 41, Bảo tàng, Xưởng in, Nhà Văn hóa.

BÁO QUÂN KHU BỐN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết