A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 4 (16/12/1945 - 16/12/2020))

Những nét tiêu biểu truyền thống và phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng Cục Chính trị Quân khu 4

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị gắn liền với 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu. Vì vậy, Cục Chính trị Quân khu mang trong mình đầy đủ những nét truyền thống tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu 4. Bên cạnh đó, Cục Chính trị cũng có những nét truyền thống tiêu biểu riêng, thể hiện tính đặc thù của cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong Lực lượng vũ trang Quân khu, đó là “Kiên trung, sáng tạo, mẫu mực, nghĩa tình, đoàn kết, quyết thắng”.

Lễ cắt băng khánh thành Phòng truyền thống Cục Chính trị.

 

Một là, kiên định về chính trị tư tưởng; mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị.

Sự kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng là yêu cầu cao nhất đối với cơ quan, cán bộ đảm nhiệm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thể hiện tính Đảng, tính chiến đấu, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; luôn tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng; trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không xa rời nền tảng tư tưởng, lập trường chính trị, tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tuyệt đối trung thành, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chống phá, xuyên tạc để bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, Tổng Cục Chính trị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; nắm vững tính chất, chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Chính trị Quân khu 4 qua các thời kỳ, luôn quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; trên cơ sở đó, kiên trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị từng bước xây dựng cho Lực lượng vũ trang Quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, với Tổ quốc và Nhân dân; vượt qua mọi hy sinh gian khổ cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các tỉnh trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, quốc tế được giao; góp phần to lớn vào thắng lợi của cả nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiều thời điểm tình hình quốc tế, khu vực, trong nước có những biến động chính trị sâu sắc, nhất là sự xuất hiện của chủ nghĩa cơ hội xét lại chủ nghĩa Mác từ những năm 1950; sự sụp đổ của hệ thống các nước chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu cuối thập niên 80 đầu 90 của thế kỷ 20; trước những nguy cơ thách thức, cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá bằng “Diễn biến hòa bình” hết sức tinh vi, quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch giai đoạn 1975 - 2000, đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân; đã có những hoài nghi, thiếu tin tưởng trong không ít cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về thành công của công cuộc đổi mới đất nước, về nội dung xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, nhất là nội dung xây dựng quân đội về chính trị.

 Đứng trước những thử thách to lớn đó, Cục Chính trị Quân khu 4 đã luôn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, cũng như công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị qua các thời kỳ luôn giữ vững thái độ, lập trường chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện hoài nghi, dao động, thoái thác nhiệm vụ.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục Chính trị Quân khu 4 đã kiên trì, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị một cách tích cực, quyết liệt góp phần trực tiếp xây dựng và củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng ở tất cả các cơ quan, đơn vị; đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, quần chúng trong Lực lượng vũ trang Quân khu trong những thời điểm khó khăn nhất, luôn giữ vững sự ổn định về chính trị; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, vào thắng lợi trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào công cuộc đổi mới đất nước; cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trên địa bàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng với vị thế của Quân khu luôn là hậu phương chiến lược, cầu nối liền hai miền đất nước và nước bạn Lào.

Ban Tổ chức chấm bài dự thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

 

Cùng với sự kiên định về chính trị tư tưởng là sự mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Đây là nét truyền thống, đồng thời cũng là yêu cầu, là thước đo về phẩm chất tốt đẹp của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác đảng, công tác chính trị, có tác dụng làm mẫu, làm gương cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân tin tưởng noi theo.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền” và yêu cầu nói đi đôi với làm, nêu gương cho mọi người làm theo. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị không ngừng tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực giản dị; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, qui định của đơn vị, địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng cơ quan, đơn vị.

Trong chiến đấu các cán bộ, phái viên của Cục Chính trị có mặt cùng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trên các mặt trận, trận địa trong những thời điểm ác liệt nhất, cùng chia sẻ những hy sinh gian khổ nhất. Trong thời bình cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị luôn đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu phát động; gương mẫu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Sự lan tỏa từ lời nói và hành động mẫu mực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị góp phần làm cho việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực sự có hiệu quả; tạo niềm tin cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân; thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân Quân khu không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Hai là, luôn nêu cao tinh thần chủ động nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị.

Với tinh thần chủ động, nhạy bén sáng tạo, mẫu mực cao Cục Chính trị Quân khu 4 luôn quán triệt nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Bác Hồ; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; thực tiễn tình hình nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu trong từng giai đoạn cách mạng; âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị một cách hết sức tích cực, sáng tạo góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu luôn vững vàng về chính trị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Do vị trí chiến lược của Quân khu, cho nên yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế, lực lượng và chiến trường đảm nhiệm thường xuyên có sự biến động; yêu cầu cùng lúc phải triển khai công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách cho nhiều loại hình đơn vị, nhiều lực lượng, trên nhiều chiến trường cách xa nhau cả trong nước và nước bạn Lào. Ngoài những yêu cầu chung, mỗi lực lượng có những yêu cầu riêng biệt cả về tổ chức, lực lượng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, giải quyết mối quan hệ, rất khó khăn cho việc triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

 Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Lực lượng vũ trang Quân khu trên ba địa bàn chính, với yêu cầu nhiệm vụ khác nhau: Vừa chiến đấu bảo vệ, vừa xây dựng Thanh - Nghệ - Tĩnh thành căn cứ địa, hậu phương lớn thứ hai của cả nước (sau Việt Bắc) từ đó chi viện sức người, sức của cho các chiến trường; trực tiếp chiến đấu tiêu diệt địch trên chiến trường Bình Trị Thiên; thực hiện nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Lào trên địa bàn rộng lớn Trung Hạ Lào.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng lúc thực hiện bốn nhiệm vụ trên ba chiến trường (4 nhiệm vụ: phòng thủ Quân khu; bảo vệ miền Bắc; trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên; làm nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Lào. 3 chiến trường: Chiến trường A - Quân khu; chiến trường B - miền Nam; chiến trường C - Lào).

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suốt một thời gian dài, Lực lượng vũ trang Quân khu cùng lúc ổn định tổ chức biên chế, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh; làm nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; vừa tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, các công nông trường, góp phần tái thiết đất nước; đồng thời nhiều đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Lào.

Cục Chính trị đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị với nhiều mô hình mới, cách làm mới, phù hợp với thực tiễn, thực sự hiệu quả, đảm bảo cho tất cả các lực lượng, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu, ở bất kỳ thời điểm nào, cũng luôn đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng; được quán triệt, giáo dục nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội của Quân khu, có ý chí quyết tâm chiến đấu công tác cao; các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân luôn được chăm lo xây dựng phát huy tốt vai trò của mình; các quy định về phòng gian, bảo mật, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định về công tác chính sách được phổ biến đầy đủ, thực hiện chặt chẽ, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Ba là, chí nghĩa, chí tình trong giải quyết các mối quan hệ; trong ứng xử với cấp trên, cấp dưới, với đồng chí, đồng đội, với bạn bè và Nhân dân.

Đây là nét đặc trưng, là biểu hiện của sự chân thành, sâu sắc trong ứng xử, trong giải quyết, xử lý các mối quan hệ và công việc một cách nhân văn, tinh tế của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; đồng thời cũng là nét truyền thống của con người Khu 4 bộc trực, giản dị, mộc mạc, nhưng rất trung thực, thẳng thắn, tình cảm chân thành, thủy chung son sắt.

Thực tiễn trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của mình, Cục Chính trị luôn thể hiện tình cảm trân trọng, chân thành sâu sắc; bình tĩnh xem xét xử lý công việc, các tình huống nảy sinh và các mối quan hệ hàng ngày luôn thấu tình đạt lý. Cách ứng xử chân thành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong nội bộ cơ quan, đơn vị và với cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân khu; với Nhân dân và bạn bè quốc tế, nhất là với cán bộ, Nhân dân nước bạn Lào anh em để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc. Vì vậy mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Cục Chính trị luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, Nhân dân nước bạn Lào tin tưởng, ủng hộ, chia ngọt sẻ bùi.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Giúp Nhân dân bạn cũng là mình tự giúp mình” và phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế sâu đậm của Quân khu với nước bạn Lào, các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị vừa tích cực chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, vừa trực tiếp tiến hành nhiều hoạt động phối hợp, giúp đỡ bạn hết sức thiết thực hiệu quả, góp phần to lớn vào việc không ngừng xây dựng củng cố phát triển mối quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nhiều thế hệ cán bộ Cục Chính trị Quân khu 4 đã có nhiều năm lăn lộn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của bạn, với chiến trường nước bạn ngay từ những ngày đầu tiên. Phát huy truyền thống đó, hiện nay bên cạnh việc tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không ngừng củng cố, gìn giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với bạn; Cục Chính trị trực tiếp phối hợp với bạn tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực, qua đó góp phần giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với bạn, được bạn thực sự tin cậy.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên bộ đội Sư đoàn 324 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ .

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đội quân cách mạng.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị Quân khu 4 đã ghi đậm dấu ấn của sự đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, chiến sỹ, nhân viên toàn Cục. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ từ thủ trưởng Cục, đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cả về nhận thức và hành động, đồng tâm, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị.

Để xây dựng và giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao, công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách trong nội bộ Cục được triển khai hết sức chặt chẽ không bỏ sót đối tượng nào, trong đó phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì từ chỉ huy Cục đến các cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ rộng rãi, sâu sát, quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ; kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và hậu phương gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sỹ.

Cục Chính trị luôn tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, trở thành cầu nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhân dân cả trong và ngoài Quân khu, tạo sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị.

Kế tục truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội và LLVT Quân khu, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất cứ nhiệm vụ cũng đều nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cục Chính trị làm tốt nhiệm vụ truyền ngọn lửa cách mạng; khơi dậy mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân nhiệt huyết, ý chí quyết tâm, tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trư­ởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy, Khu ủy, Liên khu ủy, Đảng uỷ - Bộ Tư­ lệnh Quân khu, sự phối hợp giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu và quân đội, Nhân dân nước bạn Lào,  bằng trí tuệ, sức lực và tình cảm, trách nhiệm của mình, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đã xây dựng Cục Chính trị không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần quan trọng vào việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, luôn sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị đã xây đắp nên truyền thống: “Kiên trung, sáng tạo, mẫu mực, nghĩa tình, đoàn kết, quyết thắng”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 4.

Tại Hội nghị thi đua Quân khu 4 tổ chức năm 1985, Cục Chính trị Quân khu 4 được trao phần thưởng đứng đầu các cơ quan Quân khu.

 

Phần thưởng và danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng

* Cục Chính trị

- Huân chương Quân công hạng Ba, năm 1973;

- Huân chương Quân công hạng Nhì, năm 1984;

- Huân chương Chiến công hạng Ba, năm 2002;

- Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 2004;

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2004;

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2005;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, năm 2008, 2016;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2018;

- Cờ thưởng của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2015, 2016, 2017, 2019;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005;

- Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng năm 2004, 2005, 2007, 2008.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục Chính trị 4.

 

* Cơ quan, đơn vị trực thuộc

- Phòng Tuyên huấn

+ Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1973;

+ Huân chương Chiến công hạng Ba, năm 1985, 2004.

- Phòng Tổ chức

+ Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1973.

- Phòng Cán bộ

+ Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1973.

- Phòng Chính sách 

+ Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1973, 1997;

+ Huân chương Chiến công hạng Ba, năm 2005.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp

+ Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1973.

- Báo Quân khu Bốn

+ Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 1985.

- Đoàn Văn công

+ Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1975;

+ Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, năm 2004.

- Xưởng in

+ Huân chương Quân công hạng Nhì, năm 1981;

+ Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 1983;

+ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, năm 2000.

- Bảo tàng

+ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, năm 2020.

Những thành tích vẻ vang đó, là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ - Bộ Tư­ lệnh Quân khu; sự ủng hộ, phối hợp giúp đỡ của cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương, mà trước hết, đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh, với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao nhất của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ quan Cục Chính trị qua các thời kỳ. Thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị hôm nay luôn tự hào và trân trọng những đóng góp, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đi trước vào sự phát triển, trưởng thành của Cục Chính trị, nguyện ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, đoàn kết xây dựng Cục Chính trị luôn vững mạnh toàn diện, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham mưu, chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

BÁO QUÂN KHU BỐN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết