A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng biểu dương các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Lấy gương người tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”. 

Thực hiện lời dạy của Bác, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng, trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua Quyết thắng. Trong đó, việc thường xuyên quan tâm, chăm lo lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một nội dung cơ bản, có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Việc lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang Quân khu luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là biện pháp hiệu quả trong Phong trào thi đua Quyết thắng. Qua đó, khơi dậy, phát huy sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tạo điều kiện để phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng xây dựng tổ chức, con người vững mạnh. 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335.
                                                                                                                                                              Ảnh: Hà Hữu Tân

Thực tế cho thấy, càng trong những hoàn cảnh khó khăn càng phải chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và tổ chức học tập các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, coi đó là động lực vượt qua thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” thường xuyên được chú trọng, bằng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, thúc đẩy mọi tổ chức và cán bộ, chiến sỹ không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành những tấm gương sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đã thực hiện đồng bộ ở cả ba khâu: Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; hướng vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác ở nơi biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa; những tập thể, cá nhân hoạt động tích cực trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và những quan điểm sai trái, thù địch...  

Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tạo điều kiện, môi trường để điển hình tiên tiến “tôi luyện”, khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp; tham gia các hội thi, hội thao; giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn. Công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở; bảo đảm điển hình tiên tiến thực sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng được suy tôn... Nhờ đó, 5 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã có trên 3.000 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở và gần 100 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Quân khu. Qua đó khẳng định, công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy trong mọi cán bộ, chiến sỹ ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng có hiệu quả, những năm tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thi đua yêu nước, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 9/7/2014 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Kế hoạch 471/KH-CT, ngày 27/3/2017 của Tổng cục Chính trị “Về tuyên truyền các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”… Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với phong trào thi đua Quyết thắng nói chung và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng. Cần thống nhất nhận thức: Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là biện pháp thực tiễn, lấy quần chúng để động viên quần chúng, lấy phong trào để nuôi dưỡng, thúc đẩy phong trào. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt “ba trực tiếp” trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch; trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch; trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng. 

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên bám sát các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; quan tâm, tạo điều kiện cho các điển hình được thử thách trong môi trường khó khăn, phức tạp, việc khó, việc mới… để họ khẳng định trong thực tiễn. Qua đó, phát triển từ nhân tố mới lên điển hình tiên tiến một mặt và tiến tới điển hình tiên tiến toàn diện. Thường xuyên theo dõi, động viên, giúp đỡ để các điển hình tiên tiến tiếp tục lập thêm nhiều thành tích mới, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập, làm theo. 

Tiếp tục tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” được lan tỏa, tạo hiệu ứng sâu rộng, lôi cuốn, cổ vũ để cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở, phát triển và hòa quyện với thực tiễn hoạt động của cán bộ, chiến sỹ. Các cơ quan, đơn vị phải vận dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng; chú trọng phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo, đài ở Trung ương, địa phương và Báo Quân khu 4 để tăng cường thời lượng tuyên truyền điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”. Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ giữa động viên, khuyến khích với thực hiện hợp lý các chế độ, chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò của các điển hình và tạo sức hút cho nhân tố mới phấn đấu vươn lên trở thành điển hình tiên tiến. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng không được thỏa mãn, bằng lòng với thành tích đạt được, mà phải xác định rõ trách nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành điển hình toàn diện hơn, xứng đáng với sự tôn vinh của tập thể…

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua Quyết thắng là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Quân khu, trước hết là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Với quan điểm đúng, quyết tâm cao, nội dung, hình thức, phương pháp khoa học, sát đúng trong xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ Phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Thiếu tướng Trần Minh Thanh
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết