A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn phát động và tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang Quân khu

Căn cứ Hướng dẫn số 988/HD-CT ngày 11/6/2019 của Tổng cục Chính trị về phát động và tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 25/6/2019, Cục Chính trị Quân khu 4 đã ban hành Hướng dẫn số 1617/HD-CCT về phát động và tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang Quân khu. Báo Quân khu 4 trích đăng một số nội dung chính như sau:

Cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế trò chuyện, nắm bắt tâm tư bộ đội.
Ảnh: HUY CƯỜNG

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tạo chuyến biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ) trong LLVT Quân khu thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ; rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với thực hiện có hỉệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống; cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong LLVT Quân khu từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

Tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phát động và tổ chức thi đua chặt chẽ, đổi mới, sáng tạo; bình xét khen thưởng dân chủ, công khai, công bằng, chính xác; tránh biểu hiện phô trương, hình thức.

Hoạt động "Bát nước thao trường" của Hội phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 16.
Ảnh: XUÂN LIỆU

 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP

1. Chủ đề: Cụ thể hóa phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai trong toàn quân; lực lượng vũ trang Quân khu hưởng ứng phát động và tổ chức phong trào thi đua với chủ đề: "Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

2. Nội dung, chỉ tiêu:

a) Đối với tập thể (cơ quan, đơn vị các cấp)

- Thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy chế văn hóa công sở.

- Có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

b) Đối vởi cá nhân (cán bộ, chiến sĩ)

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không dao động trước khó khăn, thử thách; luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, của Quân đội, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ cá nhân; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về tinh thần, thái độ làm việc: Có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Không sách nhiễu, cửa quyền, bê trễ, đùn đẩy trách nhiệm; luôn tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc, thi đua “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”. Không thơ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của đồng chí, đồng đội và người dân.

- Về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử: Thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Trong thực thi công vụ và giải quyết các mối quan hệ, phải luôn hướng về cơ sở, gần bộ đội, giúp cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tôn trọng, ứng xử có văn hóa, lắng nghe và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội và nhân dân.

- Về đạo đức, lối sống: Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nguời quân nhân theo Hướng dẫn số 202/HD-CT ngày 03/02/3015 của Tổng cục Chính trị. Cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; nêu gương trong gia đình, đồng chí, đồng đội và nhân dân. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; chống biểu hiện cơ hội, ích kỷ, vụ lợi.

- Về lễ tiết, tác phong: Thực hiện nghiêm quy định của điều lệnh quản lý bộ đội về mang mặc, lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi.

3. Thời gian thực hiện phong trào thi đua.

Từ năm 2019 đến ngày 02/9/2025 (theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ ban hành).

4. Tổ chức phát động thi đua

a) Quy mô, phương pháp, thời gian

- Quy mô: Lấy cơ quan cấp cục; khối cơ quan các sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; các đơn vị cấp lữ đoàn, trung đoàn hoặc tương đương; các tiểu đoàn độc lập để tổ chức phát động phong trào thi đua.

- Phương pháp: Có thể tổ chức Lễ phát động thi đua riêng hoặc phát động thi đua tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

- Thời gian: Cơ quan, đơn vị các cấp trong LLVT Quân khu hoàn thành tổ chức phát động phong trào thi đua trước ngày 15/7/2019.

b) Thành phần tham gia

- Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị;

- Đại biểu cấp trên, đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị kết nghĩa trên địa bàn;

- Cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội (thực hiện theo Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội).

Niềm vui trên thao trường của chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.
Ảnh: HUY CƯỜNG

 

III. SƠ KẾT, TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG

1. Sơ kết, tổng kết

a) Nội dung sơ kết, tổng kết

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, gồm: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện; những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, nhân tố mới, điển hình tiên tiến...; hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

b) Thời gian sơ kết, tổng kết

- Hằng năm, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở ở các cấp lồng ghép với sơ kết, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và báo cáo kết quả Quân khu theo quy định.

- Năm 2022, tổ chức sơ kết giữa giai đoạn ở các cấp; thời gian hoàn thành sơ kết và báo cáo Quân khu trước ngày 30/9/2022.

- Năm 2025, tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 ở các cấp; thời gian hoàn thành và báo cáo Quân khu trước ngày 30/7/2025.

2. Khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bằng khen của Quân khu; giấy khen của đơn vị cấp sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn và tương đương.

b) Đối tượng khen thưởng

- Đối với tập thể: Đơn vị cấp sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại dội hoặc tương đương; cơ quan cấp cục, phòng, ban hoặc tương đương.

- Đối với cá nhân: Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

c) Số lượng khen thưởng

* Khen thưởng hằng năm: Hằng năm, các cơ quan, đơn vị lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở là một nội dung, tiêu chỉ để đánh giá, bình xét và khen thưởng thành tích thực hiện phong trào thi đua quyết thắng cho các tập thể, cá nhân thuộc quyền.

* Khen thưởng sơ kết giữa giai đoạn (năm 2022)

- Thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị.

- Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 324, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Tổng Công ty HTKT, Trường Quân sự Quân khu: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể, 01 cá nhân; các đơn vị còn lại lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen.

- Quân khu sẽ lựa chọn 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các cơ quan, đơn vị đề nghị để xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

* Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2019 - 2025 (năm 2025)

- Thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 324, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Tổng Công ty HTKT, Trường Quân sự Quân khu: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể, 01 cá nhân; các đơn vị còn lại lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen.

- Quân khu sẽ lựa chọn 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các cơ quan, đơn vị đề nghị để xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương) chỉ thực hiện trong sơ kết giữa giai đoạn vào năm 2022 và tổng kết vào năm 2025; khi có hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị sẽ phối hợp đề xuất, báo cáo.

d) Quy trình, thủ tục, hồ sơ và thời gian báo cáo khen thưởng

Quy trình, thủ tục, hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 của Bộ Quốc phòng.

- Thời gian báo cáo:

+ Đề nghị khen thưởng sơ kết phong trào thi đua: Các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) trước ngày 30/9/2022.

+ Đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua: Các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) truớc ngày 30/7/2025.

3. Tiền thưởng

- Nguồn kinh phi bảo đảm cho khen thưởng hằng năm và sơ kết, tổng kết của các cơ quan, đơn vị do các cơ quan, đơn vị dự toán theo quy định.

- Mức thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

Phong trào "Khâu áo cho chiến sĩ" của Hội phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 283.
Ảnh: HUY CƯỜNG

 

IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thì đua “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, lao động quốc phòng, đoàn viên, hội viên về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề về văn hóa, đạo đức, giao tiếp, ứng xử. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, điều lệ, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua.

2. Phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị Quân khu thường xuyên nắm tình hình chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua thực hiện văn hòa công sở với các phong trào hành động cách mạng trong LLVT Quân khu.

3. Báo - truyền hình Quân khu; đoàn văn công, đội văn nghệ xung kích của các cơ quan, đơn vị chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng tiết mục, vở diễn... kịp thời phản ánh các hoạt dộng, phổ biến nhân rộng cách làm hay mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị và toàn Quân khu.

BÁO QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội