A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, tình hình dịch bệnh Covid – 19 và mặt trái cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội... có tác động đến đời sống hậu phương gia đình, tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ… Nắm chắc tình hình, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của Đảng ủy Quân khu và cấp ủy Đảng các cấp đã tích cực, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Cấp ủy Đảng các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về thực hiện QCDC cơ sở; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định, kịp thời bổ sung những vấn đề mới theo các quy định, hướng dẫn của trên và của cấp mình sát với tình hình thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (ảnh Quốc Khánh).

 

Dân chủ cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy; hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng ngày càng được mở rộng; quyền dân chủ của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động (gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ) được phát huy, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (ảnh Hồ Việt).

 

Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở Quân khu kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở với 13 đơn vị và trực tiếp đối thoại với 7.560 lượt cán bộ, chiến sĩ. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu các cơ quan Quân khu đã tổ chức đối thoại với hơn 1.866 chiến sĩ xuất ngũ tại 06 đơn vị; các cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với cán bộ, chiến sĩ được 7.185 buổi. Khối hành chính sự nghiệp đối thoại dân chủ được 350 buổi với hơn 581.700 lượt người tham gia. Khối doanh nghiệp đối thoại dân chủ được 30 buổi với 49.800 lượt người tham gia. Hỗ trợ 6.055 đối tượng là quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn 6 tỉnh và các tổ chức Hội Cựu chiến Binh, Hội Người mù, người tàn tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin, gia đình quân nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu đối thoại dân chủ với sĩ quan, QNCN Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An (ảnh Hoàng Trung).

 

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu đã kiểm tra 322 tổ chức đảng và 4.527 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp, các tổ chức ₫ảng kiểm tra 138 tổ chức đảng và 51 đảng viên; giám sát được 90 tổ chức đảng và 191 đảng viên; kiểm tra 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xử lý vi phạm kỷ luật 2 đảng viên. Thanh tra Quốc phòng Quân khu đã tiến hành 36 cuộc thanh tra, tiếp nhận, phân loại xử lý 376 đơn thư các loại…

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đối thoại với hạ sĩ quan, chiến sĩ Lữ đoàn 414 (ảnh Hoàng Trung).

 

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới nảy sinh. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột. Trên địa bàn Quân khu bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình dịch Covid-19, thiên tai, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cực đoan trong tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá với âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ngày càng trực diện hơn... sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng và đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu. Trước tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả QCDC cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Đoàn công tác Quân khu phát phiếu điều tra xã hội tại Lữ đoàn Thông tin 80 (ảnh Hồ Việt).

 

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về thực hiện QCDC cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn đến mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC cơ sở.

Cơ quan Quân khu đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa (ảnh Quốc Khánh).

 

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định về thực hiện Quy chế DCCS bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Phát huy quyền làm chủ của quân nhân trong tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện QCDC cơ sở gắn với thực hiện quy định “nêu gương”, cải cách hành chính quân sự và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

 

Chỉ huy Sư đoàn 968 đối thoại dân chủ với bộ đội (ảnh Thanh Hải).

 

Ba là, tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu về việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhất là nắm chắc về vị trí, ý nghĩa, nội dung và bản chất của việc thực hiện QCDC cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở các cấp, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC cơ sở ở từng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở và thực hiện dân chủ cơ sở trong Đảng, trong tổ chức chỉ huy và thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và thực hiện nghiêm quy chế đã ban hành; giải quyết tốt mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp, giữa chỉ huy cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ và chiến sĩ. Đổi mới phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, chuyên quyền độc đoán, gia trưởng, tham ô lãng phí, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật.

Đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (ảnh Lê Thắng).

 

Năm là, không ngừng phát huy dân chủ trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế và đời sống, nhằm xây dựng bầu không khí dân chủ cởi mở, phát huy trí tuệ của tập thể quân nhân trong bàn bạc, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại dân chủ sâu rộng ở các cấp, nhất là ở đơn vị cơ sở; tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt quyền dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối thoại của Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở Quân khu, của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp; nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Sáu là, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật, đạo đức xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, triệt để các trường hợp lợi dụng dân chủ để phê bình, đã kích hạ thấp uy tín lẫn nhau, vi phạm QCDC cơ sở. Xây dựng các mô hình điểm; chú trọng công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện QCDC cơ sở.

Báo Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội