A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện

Sáng 29/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại hội tiếp tục dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Quân ủy Trung ương và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với sự điều hành khoa học, chặt chẽ, dân chủ, giữ vững nguyên tắc của Đoàn Chủ tịch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho các văn kiện của Quân ủy Trung ương.

Các ý kiến đều khẳng định, các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, có chất lượng cao theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Kết cấu bố cục có sự đổi mới, nội dung có tính tổng thể, khái quát cao, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Báo cáo chính trị đã phản ánh toàn diện những thành tựu và kết quả nổi bật; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời quán triệt các quan điểm trong văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bám sát thực tiễn Quân đội để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành phiên thảo luận.

Các ý kiến phát biểu tại Đại hội nhất trí cao với văn kiện của Quân ủy Trung ương và nhấn mạnh làm rõ về Chủ đề Đại hội đã thể hiện đầy đủ các thành tố cơ bản, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội và nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Đặc biệt xác định mục tiêu, phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại. Bên cạnh đó, các ý kiến đều khẳng định thành tựu và kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Các ý kiến đều cho rằng, với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm trên các mặt công tác và trách nhiệm cụ thể của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các ý kiến đều nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đi sâu phân tích làm rõ hơn về đặc điểm tình hình dự báo thế giới, khu vực và những yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống... để chủ động tham mưu, đề xuất xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần giữ môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận phần thảo luận Dự thảo văn kiện của Quân ủy Trung ương.

Về phương hướng mục tiêu xây dựng Quân đội, các ý kiến nhất trí cao với phương hướng chung và 7 mục tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương và đồng tình với mục tiêu: Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại; đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước cân đối ưu tiên bảo đảm nguồn lực cả về con người, cơ sở, vật chất và chính sách để thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các ý kiến nhất trí với 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã nêu trong báo cáo chính trị và 15 chương trình công tác lớn được đề cập trong dự thảo Chương trình hành động. Trong đó nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm, cần chú trọng các giải pháp xây dựng Đảng Bộ Quân đội.

Kết luận phần thảo luận Dự thảo văn kiện của Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đều khẳng định, báo cáo chính trị đã phản ánh toàn diện những thành tựu, kết quả nổi bật, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đồng thời quán triệt các quan điểm trong văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bám sát thực tiễn Quân đội để xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới. Các ý kiến tại Đại hội thống nhất cao với văn kiện của Quân ủy Trung ương và nhấn mạnh làm rõ một số nội dung, về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, về thành tựu và kết quả nổi bật… Các ý kiến đều khẳng định, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và những thách thức khó khăn đan xen, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, song Đảng bộ Quân đội luôn kiên định vững vàng, đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số hoàn thành xuất sắc.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách bầu cử do Quân ủy Trung ương giới thiệu và đã được đại hội thống nhất thông qua vào chiều 28/9/2020.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đề xuất ban hành, triển khai thực hiện các chiến lược, nghị quyết và các đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối nghệ thuật quân sự, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Toàn quân đã tỏ rõ bản lĩnh, trách nhiệm xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai dịch bệnh, sự cố môi trường, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19 được nhân dân tin cậy yêu mến, Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao, tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

Về xây dựng Đảng bộ Quân đội, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, phương hướng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về đạo đức, đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái thù địch, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ vững định hướng chính trị, trận địa, tư tưởng của Đảng trong Quân đội...

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong sáng 29/9/2020, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách bầu cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Quân ủy Trung ương giới thiệu và đã được Đại hội thống nhất. Danh sách bầu cử gồm 46 đồng chí đại diện cho các đơn vị, lực lượng trong toàn quân. Danh sách các đồng chí đại biểu được lựa chọn đều được các đại biểu đồng tình, đánh giá cao và khẳng định công tác nhân sự đã được Quân ủy Trung ương chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và khoa học. Đây đều là những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Quân đội cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Theo kế hoạch chiều nay, Đại hội tiếp tục thảo luận Dự thảo văn kiện của Trung ương và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội