A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU VÀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu là tài sản tinh thần vô giá, là hành trang, là tiền đề xây dựng lực lượng vũ trang và nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu ngày càng vững mạnh. Song chúng ta cần nhận thức sâu sắc trong giai đoạn mới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đẩy nhanh tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Tình hình đó đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta những yêu cầu mới cao hơn. 

Trên địa bàn Quân khu, tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương đã có bước phát triển, quốc phòng - an ninh từng bước được nâng lên, song còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa; thiên tai, dịch bệnh có thể gây thiệt hại lớn không lường trước được… đó là những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. 

Trước thời cơ và thách thức mới, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy truyền thống vẻ vang 72 năm của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, ra sức xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang Quân khu quyết tâm phấn đấu làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự và quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới, vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, tạo ra thế và lực mới cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, có chất lượng tổng hợp, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các lực lượng, các tổ chức để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng ở các địa phương và trên địa bàn Quân khu. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng các kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp với xây dựng khu vực phòng thủ, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, nhất là trên các vùng chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ, biên giới, hải đảo.
 

Giáo dục truyền thống ở Lữ đoàn 206 ( ảnh: Phạm An)

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, đường lối, quan điểm của Đảng về 2 nhiệm vụ chiến lược, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhiệm vụ của quân đội, của Quân khu, từng địa phương, đơn vị, tập trung sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng “cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thường xuyên giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; đồng thời đẩy mạnh giáo dục quốc phòng, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Sức mạnh của nền Quốc phòng toàn dân là sức mạnh tổng hợp của toàn  dân, của cả hệ thống chính trị, của mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực mà nền tảng vững chắc, là sự ổn định chính trị xã hội, sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối đổi mới của Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa quân với dân, sự vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân.

Do vậy, để xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu vững chắc, trước hết chúng ta phải coi trọng xây dựng thế trận lòng dân. Ra sức xây dựng nền tảng, tiềm lực chính trị tinh thần ngày càng cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ và thể chất của nhân dân. Gắn tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc với chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà nòng cốt là liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn diện bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ SSCĐ, đủ khả năng làm vai trò nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống. 

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp làm then chốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. 
  

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, năm 2017 ( ảnh: Ngọc Thăng)

 

Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện quân sự sát với đặc điểm địa bàn, tình hình nhiệm vụ chiến đấu, cách đánh của ta, giỏi tác chiến bằng vũ khí, kỹ thuật. Kết hợp huấn luyện với tổ chức thực hành diễn tập của các cấp; gắn huấn luyện của các đơn vị chủ lực với yêu cầu xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân trong các khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), huyện (thị xã) với xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và phối hợp hoạt động có hiệu quả với lực lượng Công an, Biên phòng các địa phương, góp phần đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc; sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần cùng cả nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thế trận Quốc phòng toàn dân phải được tổ chức, bố trí toàn diện trên từng địa bàn, từng vùng, trên tất cả các lĩnh vực. Các địa phương, các ngành, các vùng trên địa bàn Quân khu phải thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng-an ninh với kinh tế, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng trên địa bàn Quân khu và cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở, xã, phường, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của từng địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung sức xây dựng các khu vực phòng thủ vững mạnh trên các hướng, nhất là các khu vực trọng điểm, hải đảo, biên giới, địa bàn chiến lược, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Quốc gia. Mặt khác, phải đầu tư nâng cao năng lực bảo quản, sửa chữa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, sẵn sàng tiếp thu, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần cùng cả nước chăm lo xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, giải quyết tồn đọng chiến tranh, tiếp tục đưa phong trào đền ơn, đáp nghĩa thành phong trào sâu rộng, tự giác của nhân dân và lực lượng vũ trang, đồng thời làm tốt công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ và có chính sách phù hợp với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng. 

Trước tình hình mới vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tập trung mọi nỗ lực để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cả 3 thứ quân, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu luôn xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu trước hết là phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang Quân khu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Đảng bộ, chi bộ trong quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang.

Tăng cường bồi dưỡng bản chất giai cấp công dân, ý chí chiến đấu, ý thức phấn đấu vươn lên, phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng và nhân dân.

Thường xuyên nâng cao kiến thức toàn diện và kỹ năng chuyên môn giỏi, tỉnh táo, nhạy bén, sắc sảo trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, cùng toàn dân làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhất là trên mặt trận chính trị tư tưởng. 

- Làm tốt công tác xây dựng lực lượng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu cả ba thứ quân.
  

Tiểu đội dân quân thường trực xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tuần tra bảo vệ biên giới ( ảnh: Huy Cường)

 

Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức biên chế các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương theo kế hoạch tổ chức quân đội thời bình, bảo đảm gọn, mạnh, cơ động nhanh, SSCĐ cao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng và chất lượng, sẵn sàng động viên mở rộng lực lượng khi cần. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” có số lượng cơ cấu phù hợp, chất lượng và độ tin cậy cao, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng trọng điểm, không ngừng nâng cao chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng của lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng động viên vào quân đội khi cần. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ và điều kiện mới. Huấn luyện bộ đội giỏi tác chiến bằng vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế và khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Kết hợp tốt kiến thức quân sự hiện đại với kinh nghiệm truyền thống, cách đánh sở trường của lực lượng vũ trang Quân khu theo nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, sẵn sàng đánh thắng địch khi tiến hành chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao.  

Nội dung huấn luyện phải toàn diện, coi trọng cả huấn luyện đồng bộ và huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện đêm, huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật, nâng cao độ thuần thục của bộ đội, chú trọng nâng cao kiến thức quân sự hiện đại, đồng thời phải tích cực truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Coi trọng huấn luyện các đối tượng kể cả lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ có đủ năng lực tổ chức chỉ huy thực hành huấn luyện, chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Tăng cường huấn luyện, luyện tập theo các phương án phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các phương án tác chiến, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Kết hợp huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật với phát triển về thể chất, rèn luyện tâm, sinh lý, sức khoẻ, độ dẻo dai, sức chịu đựng bền bỉ đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong điều kiện khó khăn, ác liệt, cường độ cao của chiến tranh tương lai. 

- Nâng cao chất lượng xây dựng chinh quy, rèn luyện kỷ luật trong các đơn vị thường trực.

Thực hiện nền nếp chính quy là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh và là bản chất truyền thống của quân đội ta. Vì vậy, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong các đơn vị của Quân khu, tạo sự thống nhất, tự giác từ trên xuống dưới. Để đáp ứng yêu cầu đó đòi hỏi phải làm lốt công tác tuyên truyền giáo dục các chỉ thị, Nghị quyết, hiến pháp, pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng uỷ, chỉ huy các cấp; tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật và kỷ luật. Gắn kết chặt chẽ xây dựng chính quy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị, đấu tranh khắc phục nhận thức và hành động sai trái, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ vi phạm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa phương trong mọi hoạt động, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu, các tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị.

4. Tổ chức tốt công tác hậu cần - tài chính, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang và nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh
 

Khu tăng gia, chăn nuôi tập trung Kho K1, Cục Kỹ thuật  (ảnh: Huy Cường)

 

Tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia lao động sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống bộ đội góp phần tăng thêm nguồn lực cho các địa phương và đất nước. Xây dựng hậu cần tại chỗ đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ. Phát huy tinh thần “độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường” chuẩn bị cơ sở vật chất, vũ khí, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, làm kinh tế có hiệu quả, đúng hướng, đúng pháp luật và qui định của quân đội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn minh, đồng thời cùng địa phương tham gia xây dựng các công trình kinh tế, phúc lợi xã hội trong điều kiện có thể để vừa tạo nguồn thu, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
Các đơn vị Kinh tế - Quốc phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, phối hợp với địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế ở vùng trọng điểm.
 

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) giúp nhân dân xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cấy lúa nước
 (ảnh: Ngọc Thăng)

 

Các đơn vị kinh tế cần lích cực nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách và cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên. Trong tổ chức tăng gia sản xuất, làm kinh tế phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích vật chất và tinh thần, cá nhân và tập thể, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí…
Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý thức yêu quý giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, không để xuống cấp các loại vũ khí trang bị do thiếu tinh thần trách nhiệm. Khai thác có hiệu quả, làm chủ các loại vũ khí phương tiện kỹ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên môn ngành kỹ thuật giỏi tay nghề để quản lý bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng tiếp nhận các loại vũ khí trang bị hiện đại đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

5. Tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt - Lào là truyền thống quý báu, lâu đời của 2 dân tộc và đã góp phần tạo sức mạnh làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng 2 nước Việt - Lào. Do vậy, các thế hệ phải trân trọng, giữ gìn và làm cho tình hữu nghị ấy mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng và tình đoàn kết hữu nghị 2 dân tộc, việc hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào không chỉ giữ vững độc lập, chủ quyền và sự phát triển của mỗi quốc gia mà còn góp phần bảo vệ hoà bình, ổn định trong khu vực. Vì vậy đòi hỏi chúng ta phải tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc tình đoàn kết hữu nghị, mưu toan chia rẽ 2 dân tộc. Phối hợp với Bạn nhất là các tỉnh, các đơn vị kết nghĩa, các địa phương có chung tuyến biên giới, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các mặt, đấu tranh chống tội phạm, chống buôn lậu qua biên giới, đấu tranh chống sự phá hoại của kẻ thù, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết