A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
“Thế trận” đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Quân khu 4

Bài 3: Xây chắc “Thế trận”, chủ động tiến công

Bản chất, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị, không bao giờ thay đổi. Với dã tâm, mục đích đen tối cuối cùng là thay đổi chế độ ở nước ta, vì thế, chúng sẽ tiếp tục chống phá quyết liệt trong thời gian tới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động càng chống phá thì cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 càng tỏ rõ bản lĩnh, trách nhiệm, luôn một lòng trung với Đảng, hiếu với dân, càng thêm quyết tâm đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến thắng mọi kẻ thù để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân.

* Bài 1: Âm mưu thâm độc, thủ đoạn bỉ ổi

* Bài 2: Tạo lập “Thế trận” đấu tranh rộng khắp

Để đạt được mục đích của mình là làm cho tình hình nước ta bất ổn, dẫn đến gây ”điểm nóng” hòng thay đổi chế độ, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục lợi dụng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng và những sơ hở, thiếu sót của chính quyền, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để tăng cường các hoạt động chống phá. Chúng sẽ triệt để sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ cao (Internet, mạng xã hội) như một vũ khí tấn công trực diện để đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là trên linh vực tư tưởng, văn hóa nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong nội bộ đất nước, tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số cán bộ, đảng viên, những người bất đồng chính kiến, văn nghệ sỹ, trí thức cực đoan, cán bộ trẻ, người thiếu thông tin… diễn biến phức tạp, trong đó có cả cán bộ cấp cao, Quân đội, Công an, những người từng có đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng… đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân, tạo cơ hội để các thế lực thù địch chống phá.

Ban Chỉ đạo 35 Quân khu 4 Hội nghị trực tuyến tập huấn phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 (ảnh tại điểm cầu Quảng Trị) Ảnh: Xuân Diện

 

Trên địa bàn Quân khu, các thế lực phản động, thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhằm phủ nhận học thuyết, quan điểm, chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng, quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; xuyên tạc, phủ nhận chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ Quân đội với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Dự báo các hoạt động tôn giáo ở một số địa bàn tiềm ẩn phức tạp; một số chức sắc tôn giáo cực đoan kích động lôi kéo bà con giáo dân lấn chiếm đất, tụ tập đông người, thách thức chính quyền...

Mục tiêu không thay đổi song phương thức, thủ đoạn của chúng đa dạng, linh hoạt, ngày càng tinh vi. Trong khi đó, lực lượng đấu tranh của ta tuy đông song chủ yếu là kiêm nhiệm; phương tiện đấu tranh chưa đồng bộ, hiện đại tiên tiến. Còn các thế lực phản động, thù địch được hậu thuẫn, tài trợ của nước ngoài, lôi kéo được một số đối tượng có trình độ kiến thức về kinh tế, xã hội, khả năng khai thác không gian mạng; phương tiện máy chủ đặt ở nước ngoài, được hậu thuẫn về vật chất, trang bị phục vụ cho hoạt động... Tình hình trên đã tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tuyên truyền vận động Nhân dân Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Huy Cường

 

Từ hiệu quả đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” thời gian qua của LLVT Quân khu 4, mỗi chúng ta đều nhận thấy, việc tiếp tục giữ vững, phát huy, xây dựng và làm lan tỏa những mô hình, phương pháp đấu tranh như đã đề cập ở Bài 2 vệt bài này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để phòng, chống đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 phải coi trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Quân đội và LLVT Quân khu; những âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam, Quân đội và trên địa bàn Quân khu… Thường xuyên tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”,... Từ đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng tin với Đảng, với chế độ và các giá trị chân, thiện, mỹ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, đẩy lùi cái sai trái, cái xấu; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đây được xem là biện pháp quan trọng nhằm tạo sức đề kháng, khả năng miễn dịch cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phản động.

Mỗi một cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, tiếp tục quán triệt nắm vững các văn bản chỉ đạo các cấp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới…

Đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao nâng lực cho đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên pháp luật thông qua các Hội thi, tập huấn...

 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng và nội dung sinh hoạt thường xuyên của tất cả các tổ chức, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo 35 các cấp, trong tham mưu, hướng dẫn, của cơ quan thường trực giúp việc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Quá trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu 4 luôn gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính trong công tác nắm bắt tư tưởng, trang bị lý luận cho bộ đội. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt thông tin, các ấn phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Cơ quan chính trị các cấp luôn tích cực bám sát các sự kiện, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực địch để biên soạn thành các đề cương tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, định hướng tư tưởng bộ đội, dư luận cho Nhân dân. Báo Quân khu 4 thường xuyên làm tốt việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học, những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc; liên hệ phối hợp với các chuyên gia, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị để đặt bài, đăng tải các bài viết chất lượng để đấu tranh với các thế lực thù địch. Chủ động tuyên truyền nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong học tập, rèn luyện, công tác.

Tiếp tục phát huy hiệu quả Nhóm chuyên gia, bồi dưỡng nhân tố nòng cốt, mở rộng đội ngũ cộng tác tác viên để nghiên cứu viết các bài chuyên sâu, có giá trị định hướng tư tưởng để lan tỏa trên các trang, nhóm, tài khoản cá nhân. Lựa chọn xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, các báo cáo viên, “Tổ tuyên truyền viên”, “Tổ tư vấn pháp lý”... có kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trách nhiệm tốt, trở thành lực lượng thường trực, chủ công, giữ vai trò chủ đạo, định hướng trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng,  giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nhận thức sâu sắc thế nào là sai trái, thông tin xuyên tạc, là thù địch để có khả năng sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với thông tin xấu độc…

Huy động các tổ chức, lực lượng, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia đấu tranh. Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp để tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên phát huy tính xung kích, sáng tạo và trở thành những “tuyên truyền viên” tích cực, đẩy mạnh cuộc đấu tranh đi vào chiều sâu; mở rộng liên kết với các lực lượng đang sử dụng Internet, mạng xã hội của gia đình, hậu phương cán bộ, chiến sĩ; hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn nhằm tăng sự liên kết, tương tác, chia sẻ thông tin tích cực, phản bác các thông tin tiêu cực, xấu độc.

Kết hợp hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới với tuyên truyền, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động cho Nhân dân hiểu. Ảnh: ​​​Hoàng Thái

 

Chú trọng phát triển các trang, nhóm, tài khoản trên mạng xã hội, tạo thành những kênh truyền thông có sức hút để đấu tranh công khai, đăng tải thông tin tích cực, tuyên truyền hình ảnh, truyền thống, uy tín của Quân đội, LLVT Quân khu; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đấu tranh trên Internet, mạng xã hội, kết hợp đấu tranh công khai và ẩn danh. Bám sát các sự kiện chính trị, dự đoán các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để xây dựng kịch bản tuyên truyền, nhằm tăng sức hấp dẫn, sự tương tác của cộng đồng mạng để thực hiện mục tiêu đấu tranh. Tiếp tục lấy phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, chủ động “phủ kín” thông tin, không để “ khoảng trống” trên không gian mạng, làm cho thông tin tích cực trở thành dòng chủ lưu, định hướng dư luận.

Tổ chức tốt các lớp tập huấn ở các cấp về các giải pháp kỹ thuật; tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các vật chất được trang bị; thường xuyên quan tâm, có cơ chế, chính sách đối với các lực lượng trực tiếp tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp để phát huy trách nhiệm, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị luôn phải làm tốt việc tổ chức, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng internet, bồi dưỡng, định hướng cho bộ đội khi truy cập mạng xã hội. Cùng với đó, phải kịp thời nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tế, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử cực đoan luôn tìm cách lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm” trong xã hội cũng như những sơ hở, thiếu sót của chính quyền cơ sở để kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng tổ chức tuần hành, gây rối an ninh, trật tự, làm phức tạp tình hình địa bàn, tạo cơ hội để công kích, chống phá, xuyên tạc, vu khống... Trước tình hình đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để xây dựng “lá chắn” vững chắc từ Nhân dân; chủ động nắm tình hình địa bàn, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhất là những bức xúc của Nhân dân để giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để lây lan, kéo dài. Thực tiễn ở Quân khu 4 cho thấy, những nơi nào cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là cơ sở phức tạp, số đối tượng chống đối, cực đoan và dự kiến các phương án để xử trí kịp thời khi có tình huống thì nơi đó sẽ ổn định, không xảy ra những vấn đề phức tạp hoặc có cũng sẽ được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, làm cho các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị, kẻ xấu không có điều kiện để lợi dụng, xuyên tạc, chống phá.

Cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động tiếp tục là ”cuộc chiến trong thời bình” đầy gian nan, thử thách trong thời gian tới song với ”thế trận” đấu tranh rộng khắp, hiệu quả đã và đang được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân kkhu thực hiện thì mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ xấu sẽ bị vạch trần, đánh bại, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

MINH QUÂN - ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội